Решения от заседание на КФН от 31 август 2011 г.

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 1 170 000 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2 лева.  Вписва в публичния регистър горепосочената емисия акции / в процес на емитиране/.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от  „Българска банка за развитие” АД. Емисията е в размер на 20 000 000 евро, разпределени в 20 000 броя  обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми корпоративни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва в размер на 4.80% на годишна база, с 3-месечен период на лихвено плащане, със срок на облигационния заем 5 години, считано от 30.12.2010 г., с дата на падежа 30.12.2015 г. Вписва емисията облигации в публичния регистър.

3. Отказа да потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от  „Елит Петрол” АД, гр. София. Мотивите за отказа са свързани с непредставяне на коригиран проспект в определения срок.

4. Одобри промени в устава на „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ, гр. София. Промените са свързани с условията, на които трябва да отговаря пълномощното за акционер, както и условията за свикване на ОСА и съдържанието на поканата.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Приетите изменения целят усъвършенстване на уредбата, свързана с промяна на пенсионен фонд, като са взети предвид някои проблеми, които практиката показа през  изтеклите шест години (последната съществена промяна в наредбата е от 2005 г.).  Създава се възможност за подобряване  дейността на пенсионноосигурителните  дружества, постигане на по-ефективно регулиране и контрол от страна на надзорния орган и по-добра защита на интересите на осигурените лица.
• Нов момент е възможността заявленията за смяна на пенсионен фонд да бъдат подавани, освен на хартиен носител и по електронен път с квалифициран електронен подпис. Така се запазва конфиденциалността на информацията, намалява се многократно изразходваното от осигуреното лице време в рамките на процедурата, спестяват се средства за нотариална заверка на подписа, като същевременно се създава сигурност относно автентичността на лицето, с което се кореспондира.
• Друга съществена промяна предвижда подписването на осигурителния договор с новото дружество, в което лицето желае да се прехвърли, да става едновременно с подаването на заявлението за прехвърляне. Предвидено е, че договорът  влиза в сила от момента на прекратяване на правоотношението със „старото” дружество (датата на прехвърляне на средствата по партидата). Същевременно се запазва възможността лицето да преосмисли предприетите действия по смяна на пенсионния фонд и да оттегли подаденото от него заявление с искане по образец. Новата уредба цели да се предотвратят някои констатирани в практиката нарушения и да се намали разходът на време и средства за осигуреното лице. Предвижда се пенсионното дружество да предоставя  на осигуреното лице писмена информация по образец за процедурата за промяна на участие и за основните характеристики на управлявания от него пенсионен фонд, което ще му позволи да направи действително информиран избор. Информацията ще се изготвя по образец, в стандартизирана форма, което ще даде възможност за лесно и бързо сравняване на  пенсионните фондове на базата на определени показатели.
• Усъвършенства се процедурата по разглеждане на заявленията от страна на пенсионното дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено.
• Има и промяна в начина за заплащане на таксата за прехвърляне от страна на осигуреното лице. Съгласно досега действащите разпоредби таксата се заплащаше лично от лицето, а в случай че до прехвърлянето не е платена, дружеството, в което е осигурено, можеше да я удържи от средствата по индивидуалната му партида. Практиката показа, че удържането на таксата за прехвърляне от партидите на осигурените лица, вместо да е изключение, се превърна в правило. Промяната (таксата да не може да се удържа от партидата) отчита целевия характер на натрупванията по партидите и ще допринесе за по-доброто им съхранение. Изискването за заплащане на таксата от осигуреното лице също така го ангажира лично и допълнително удостоверява волята му да извърши заявената промяна на участие и прехвърляне на средства в нов пенсионен фонд.
• Уредени са и случаите на прехвърляне на средства на роднини на осигуреното лице в доброволен пенсионен фонд, както и прехвърляне на средствата, натрупани от лични вноски, след прекратяване на правоотношението с предприятието осигурител при осигуряване в доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.
     
 Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и първото полугодие на 2011 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2011 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 53 754 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 45 764 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2011 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства  в друг пенсионен фонд от съответния вид е 54 312 хил.лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на 2011 г. са общо 90 203. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 103 745 хил.лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2011 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант ще се проведат на 10 и 11 декември 2011 г.

КФН насрочи дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант . Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 10 декември  (събота) 2011 г, а  изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 11 декември (неделя) 2011 г.
Редът за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, както и конспектите, са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Изпити за правоспособност”.

Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 10 декември  и 11 декември
2011 г., се подават от 08 септември до 08 октомври 2011 г.  В едномесечен срок КФН се произнася по заявленията за допускане до съответния изпит и уведомява писмено заявителите за взетото решение в 7-дневен срок.
Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се поставя на определеното за
целта място в сградата на КФН,  както и на електронната страница на комисията.
Допуснатите до изпит кандидати представят документ за внесена по сметка на
КФН такса (450 лв.)  съгласно чл.1, ал.2, т. 7 от  Тарифата за таксите, събирани от КФН, приета с ПМС №126/10.05.2011г.

Данни за застрахователния пазар към края на месец юни 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец юни 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – юни 2011 г., възлиза на 814 647 хил. лв., като се наблюдава ръст от 0,5 % на годишна база.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 688 858 хил. лв., с което е реализиран спад от 0,2 % на годишна база.

На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (39,4 %) и „Автокаско” (32,2 %) – общо 71,6 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари – юни 2011 г., възлиза на 125 789 хил. лв., с което е реализиран ръст от 4,2 % на годишна база.

Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,4 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 8,3 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 774 893 хил. лв., като 5 798 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 1 117 хил. лв. от животозастрахователите и 767 978 хил. лв. от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 45,5 % и 34,3 %.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 321 784 хил. лв., като намаляват с 15,8 % на годишна база.

Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 49 621 хил. лв., като се отчита намаление от 2,7 % на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите към края на юни 2011 г. нараства с 2,1 % на годишна база и възлиза на 2 895 194 хил. лв., като 64,8 % са на застрахователите по общо застраховане и 35,2 % на застрахователите по животозастраховане.

Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на юни 2011 г. е 1 627 573 хил. лв., при 1 473 040 хил. лв. година по-рано. 

Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 8,2 % на годишна база и достига 888 110 хил. лв., в т.ч. 509 576 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 378 534 хил. лв. на животозастрахователите.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 8,2 % на годишна база и достига 1 414 785 хил. лв.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.06.2011 г., нараства с 13,1 % на годишна база и достига 605 865 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 12 907 хил. лв. към края на юни 2011 г. при 7 425 хил. лв. към края на юни 2010 г., съответно финансов резултат от 22 696 хил. лв., при 15 267 хил. лв. за същия период на 2010 г.

Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на второто тримесечие на 2011 г. е 6 051 хил. лв. при 11 063 хил. лв. към края на второто тримесечие на 2010 г., а финансовият резултат е 15 741 хил. лв., при 14 623 хил. лв. към края на юни на 2010 г.

Брутният премиен приход за периода януари – юни 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 24 570 хил. лв., като се отчита ръст от 0,2 % на годишна база.

Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат „Други здравноосигурителни пакети” с 31,4 % и пакета „Извънболнична медицинска помощ” с 23,7 %.

Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 12 505 хил. лв., като се отчита увеличение от 6,4 % на годишна база.

Сумата на активите на здравните дружества към края на юни 2011 г. нараства с 10,5 % на годишна база и възлиза на 84 935 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 11,3 % на годишна база и достига 55 434 хил. лв.

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 23,7 % на годишна база и достига 18 554 хил. лв.

В края на юни 2011 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 99 хил. лв., при 174 хил. лв. отчетен в края на юни 2010 г., съответно положителен финансов резултат от 528 хил. лв., при 912 хил. лв. в края на юни 2010 г.

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.06.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 201 087 при 200 986 в края на юни 2010 г.

Определението на ВАС по казуса „Енергони” АД остава в сила

Петчленен състав на ВАС остави в сила определение № 11095 от 9 август 2011 г., с което е спряно предварителното изпълнение на Решение № 248 – ФБ от 15 април 2010 г. на заместник- председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. С цитираното решение е наложена принудителна административна мярка, с която „Българска фондова борса – София” АД е задължена да не допуска до търговия акции на „Енергони” АД.

 Предстои произнасяне на ВАС по основателността на жалбата срещу решение № 248 от 15.04.2010 г.

 

Решение от заседание на КФН от 24 август 2011 г.

На свое заседание от 24 август  2011 г. КФН взе следното решение:

 

Признава на Фабрис Бросар пълна правоспособност на отговорен актюер, придобита в държава членка и допуска  Евгения  Маринова до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.

Одобрено е ново ръководство на ЗАД „Виктория”

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения, с които одобри Данчо Данчев и Жанета Джамбазка за изпълнителни директори и членове на УС на ЗАД „Виктория”, а Рикардо Монатари, Джорджо Канети, Юри Копач, Донка Георгиева и Евелина Йорданова за членове на УС на дружеството. Виторио Рисполи, Джузепе Перисиното и Цветан Василев са одобрени за членове на НС на ЗАД „Виктория”

Решения №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.

Решение от заседание на КФН от 23 август 2011 г.

На свое заседание от 23 август 2011 г. КФН взе следнoто решение:

 Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Химимпорт” АД, гр. София, за закупуване чрез ИП„Централна Кооперативна Банка” АД на акции на „Химснаб България” АД, гр. София  от останалите акционери на дружеството.

 

Одобрени са изменения в Правилниците за организацията и дейността на допълнителните пенсионни фондове, управлявани ПОК „Съгласие” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на  универсалния,  професионалния и доброволен  пенсионен фонд, управлявани от ПОК „Съгласие” АД

 .Решения  536, 537 и 538  са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Решения от заседание на КФН от 19 август 2011 г.

На свое заседание от 19 август 2011 г. КФН взе следните решения:
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Бандола Пропъртис” Лтд, Маршалски острови, за закупуване чрез ИП „Юробанк И Еф Джи България АД, гр. София, на акции на „София Хотел Балкан” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
2. Потвърди проспект  за първично публично предлагане на емисия облигации, издадени от „Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на  217 180 броя безналични, свободнопрехвърляеми, необзпечени, конвертируеми  облигации, с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 100 лева за облигация, с фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база, платима на 6 месечен период, с изплащане на главницата на падежа, заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 36 месеца (3 години), считано от датата на емисията.
Вписва горепосочена  емисия в публичния регистър.