Решения от заседание на КФН от 29 април 2009 г.

На свое заседание от  29 април 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана за търгово предложение от “Балкантурист Лимитид”, Княжество Лихтенщайн, гр. Вадуц, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София, на акции на “Рила Боровец” АД, к.к. Боровец, община Самоков, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Инвест Кепитъл” ЕАД, гр. София (в процес на учредяване). Дружеството следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК е изцяло внесен.
Учредител и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество „Инвест Кепитъл” ЕАД е „Химимпорт инвест” АД. Новоучреденото дружество е с капитал в размер на 300 000 лева, разпределени в 300 000 броя обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев. Дружеството е с едностепенна система на управление, като се управлява от СД в състав: „Химимпорт инвест” АД, представлявано от изпълнителния директор Иво Георгиев. За председател на СД на „Инвест Кепитъл” ЕАД е избрана Богиня Попова и за изпълнителен директор е избран Миролюб Иванов.

3. Издава разрешение на УД „Оверон Финанс” АД, гр. София, да организира и управлява договорен фонд „Оверон Престо”.ДФ „Оверон Престо” е с умерено до високо ниво на риск, инвестиращ предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми, както и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Оверон Престо” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

4. Издава разрешение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД, гр. София, за организиране и управление на  договорен фонд „Елана Еврофонд” . ДФ „Елана Еврофонд” е с нискорисков профил и ще инвестира предимно в инструменти на паричния пазар, в дългови ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Уелкъм Холдингс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акция и „Уелкъм Холдингс” АД като публично дружество.
Основната дейност на емитента е изграждане на верига от типа „кофи-шоп” под собствена марка , както и чужда марка на базата на франкчайзинг договор.
Учредители на дружеството са Василиос Мухтарис с 99.998 % от капитала и Димитриос Бинтудис с 0.002%. Те са и членове на Съвета на директорите. 

6. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Вита Ми Холдингс” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акция и „Вита Ми Холдингс” АД като публично дружество.
Основната дейност на емитента е свързана с пазара на недвижими имоти, както в България така и в Гърция и по конкретно с пазара на бизнес имоти. 
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Василиос Мухтарис – председател на СД, Димитриос Бинтудис – зам.председател и Теодорос Десиприс – изпълнителен директор. Василиос Мухтарис притежава 99.998 % от капитала на дружеството и Теодорос Десиприс притежава 0.002 % от капитала

7. Вписва в публичния регистър с цел търговия на регулиран пазар последваща емисия акции, издадена от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 972 270 лева на 1 303 374 лева. Емисията е разпределена в 330 104 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

8. Одобри промени в устава на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, свързани със свикването на общо събрание.

9. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Асенова Крепост” АД, гр. Асеновград. Емисията е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени и безналични облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана лихва на 11 % на годишна база, 6-меченен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 72  месеца, датата на емитиране на облигациите е 30.01. 2009 г.,а падежът е на 30.01.2015 г.
Вписва горепосочената емисия облигации в публичния регистър и вписва „Асенова Крепост” АД,  като емитент.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Рециклиращо предприятие” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Рециклиращо предприятие” АД (л)  да представи в КФН тримесечен отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2008 г.чрез системата Е-Register

Пълния текст на решение 382 може да намерите в раздел „Административни документи”.

„Балкантурист Елит” АД е отписано от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, описа „Балкантурист Елит” АД от публичния регистър, воден от КФН
Пълния текст на решение 376 може да намерите в раздел „Административни документи”.

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Към 31.12.2008 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 3 643 836 лица, което представлява нарастване с 203 022 лица или с 5,90 на сто спрямо осигурените към края на 2007 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2008 г. възлизат на 2 299 154 хил. лв. и отбелязват намаление с   0,83 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2007 г. Намалението на общия размер на нетните активи на пенсионните фондове отразява ефекта на финансовата криза върху развитието на сектора на допълнителното пенсионно осигуряване.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2008 г. с общи приходи в размер на 71 478 хил. лв., което представлява намаление с 14,94 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2007 г. Намалението на приходите на пенсионноосигурителните дружества през 2008 г. е за сметка на намалението на приходите от управление на собствени средства. Приходите от пенсионноосигурителна дейност се запазват на равнището от 2007 г. 
Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 12.02.2009 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Различия се наблюдават в общия брой на осигурените лица (увеличение с 87  души в сравнение с предварителните резултати), както и при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: балансови активи (увеличение общо с 42 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), приходи (увеличение общо със 148 хил.лв.), разходи (увеличение общо с 253 хил. лв.) и финансов резултат преди данъци (намаление общо със 105 хил.лв.).
Подробна информация за окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г. може да намерите в рубрика "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН от 22 април 2009 г.

На свое заседание от 22   април 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции от „Химимпорт” АД, гр. София, за увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 90 000 000 броя привилегировани  акции без право на глас, с номинална стойност 1 лев, право на гарантиран дивидент в размер на 9% от емисионната стойност на новата акция и гарантиран ликвидационен дял. Не е посочена конкретна емисионна стойност, но е описан начин за определянето й. Това е референтната цена, която се определя като среднопретеглена цена на една акция от изтъргуваните обеми на „БФБ-София” АД за десетте борсови дни, предхождащи деня на подаване на проспекта за публично предлагане в КФН и включващи деня на внасяне на проспекта и увеличен с 22%. Капиталът на дружеството следва да се увеличи от 149 999 984 лева до 239 999 984 лева, чрез издаване на 90 000 000 броя нови привилегировани акции, но ако бъдат записани по-малко от 90 000 000 броя нови акции, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните нови акции, при условие, че са били записани най-малко 63 000 000 нови акции.
 Вписва горепосочената емисия в регистъра, воден от КФН.
 
2. Одобри промяна в устава на „Статус Имоти” АДСИЦ, гр. София, свързана с правата и задълженията на обслужващото дружество.

3. Прие Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 1 за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (Инструкцията). Промяната в Инструкцията е във връзка с определянето на броя на лицата,  подлежащи на служебно разпределение, по критерия доходност в условията  на постигнатата през последните месеци отрицателна доходност от управлението на активите на задължителните фондове. С Инструкцията се предлага критерият доходност да се изчислява правопропорционално на разликата между постигнатата от фонда годишна доходност, отчетена към края на тримесечието, предхождащо служебното разпределение и обявената минимална доходност, отчетена към края на същото тримесечие.
Предстои Инструкцията да бъде приета от Управителния съвет на НАП, след което ще бъде публикувана в Държавен вестник.

Съобщение във връзка с активирането на електронните форми за разкриване на информация чрез системата е–Register, касаещи управляващите дружества

Уведомяваме управляващите дружества, че в системата е–Register са активирани електронните форми, касаещи управляващите дружества. Целта е по този начин да бъдат улеснени тези дружества при изпълнението на задълженията им за разкриване на информация пред регулаторния орган, като им се предостави възможност да осъществяват тази дейност по електронен път, чрез специализираната система за разкриване на информация е–Register. В тази връзка, управляващите дружества могат да предприемат действие по регистрирането си като потребител на системата. След регистрирането им в системата, те ще получат достъп до първоначалните регистрационни електронни форми. Попълването на тези форми се осъществява последователно, т.е. едва след попълването и изпращането на достъпната форма, системата допуска потребителя до следващата. След попълването на всичките първоначални регистрационни електронни форми, за потребителите ще бъдат достъпни и основните форми, касаещи финансовите отчети, емитирането и обратното изкупуване на ценни книжа и др.
Комисията осигурява на регистрираните потребители достъп до системата e-Register чрез електронен портал на адрес: https://e-register.fsc.bg/. Порталът е достъпен и чрез активна връзка от официалната интернет страница на комисията, намираща се в секция „е-ПОРТАЛИ”, а публичният достъп до разкритата чрез системата информация е осигурен посредством активната връзка „новини от e-Register”, намираща се в същата секция.
За да получат достъп до системата потребителите следва да разполагат със сертификат за електронен подпис, издаден от някой от доставчиците на удостоверителни услуги, регистрирани от Комисията за регулиране на съобщенията, който следва да бъде регистриран в КФН.
Регистрацията на електронния сертификат в системата става с попълване и депозиране в деловодството на КФН на заявление за регистрация на електронен сертификат в системата e-Register. Заявлението е по образец и е достъпно от портала на e-Register. Титуляр на заявлението може да бъде лицето/лицата разполагащо/и с представителна власт в УД или упълномощени от тях лица. Във всеки случай, в който титуляр на заявлението е лице различно от представляващия, както и когато представляващите осъществяват представителната власт само заедно – към заявлението следва да бъде приложено изрично нотариално заверено пълномощно, с което заявителят е упълномощен да извърши регистрацията и да разкрива на комисията дължимата информация от името на емитента.
За да се генерира Заявлението е необходимо електронният сертификат на потребителя да е инсталиран и наличен за използване на съответния компютър от който ще се ползва системата. При натискане на бутона „Вход в системата”, находящ се на портала на системата, се извършва автоматична проверка дали използваният електронен сертификат е регистриран в e-Register.
При проверката системата използва информация от сертификата относно идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр и името на физическото лице, на което е издаден електронният сертификат. Успоредно с проверката за наличието или не на съответните БУЛСТАТ и име в базата данни на системата e-Register, се извършва и сравнение на идентификационния номер (БУЛСТАТ) на дружеството-титуляр в наличната база данни на КФН. При липса на съвпадение в базата на e-Register системата автоматично извежда съобщение:
„В системата e-Register няма регистриран потребител с име: ………………………, по партидата на дружество с БУЛСТАТ ……………………..!” Системата указва, че за достъп до нея потребителите следва да представят “ЗАЯВЛЕНИЕ” на хартиен носител. След натискане на връзката “ЗАЯВЛЕНИЕ” системата извежда съобщение:
“Внимание! С настоящото Заявление в системата e-Register ще бъде регистриран електронният сертификат, който е използван за влизане в Системата. За генериране на автоматично попълнените в Заявлението полета е използвана информацията в електронния сертификат. Заявител може да бъде единствено лицето, на името на което е регистриран електронният сертификат.” След натискане на бутона "OK" Системата генерира Заявление, в което автоматично се попълва информацията налична в използвания електронен сертификат.
Заявителят е необходимо да попълни съответните празни полета на български език, след което да отпечата така попълненото заявление и да го депозира на хартиен носител в деловодството на КФН.
Подписаното заявление се изпраща в КФН на адрес: гр. София, ул. „Шар планина” № 33.
След обработката на заявлението и в случай, че не са констатирани непълноти и несъответствия в него, на заявителя се дава достъп до системата.
Преди пристъпване към работа със системата e-Register, потребителите следва да се запознаят с информацията от секциите „Указания за ползване” и „Технически аспекти” достъпна на портала на системата.
За разкриване на текущата информация относно емитирането и обратно изкупуване на ценни книжа/дяловете на КИС следва да се използва изготвената за целта и активирана в системата e-Register електронна форма. Горното се налага поради необходимостта за систематизиране и обработка на постъпващите данни както за нуждите на регулаторния орган, така и във връзка с оповестяване то им на инвестиционната общност.

Решения от заседание на КФН от 15 април 2009 г.

На свое заседание от 15   април 2009 г. КФН взе следните решения:

1.Одобрява търгово предложение от„ЛЛИ Юромилс” ГмбХ, гр. Виена, за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, на всички акции на „София Мел” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Вписа последваща емисия от акции на „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора,  с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 909 622  лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 090 378 лева  на 5 000 000 лв.

3. Вписа последваща емисия от акции на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 4 682 690  лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от  650 000 лева  на 5 332 690 лв.

4. Издаде одобрения за промени в уставите на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София и „Софарма билдингс” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила промени в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на публично дружество.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. С предложените изменения в Наредба № 38 се въвежда възможността инвестиционните посредници да прехвърлят финансовите инструменти на клиенти, с които са прекратили договорните правоотношения, не само по сметки на други посредници (съответно други членове на депозитаря), но и по лични сметки на клиентите в случаите, когато клиентът не е сключил договор с друг посредник. Това ще освободи инвестиционните посредници от разходи по отношение активи на клиенти, с които са прекратили правоотношения, но които посредникът е принуден да води по свои подсметки в Централния депозитар. Уреждането на  правоотношенията между посредниците и техните клиенти е предмет на общите условия на посредника или отделните договори, сключени с  клиентите. 
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

Съобщение във връзка с влизането в сила на измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), обнародвани в Държавен вестник, бр. 23 от 27.03.2009 г.

В брой 23 от 27.03.2009 г. на Държавен вестник са обнародвани изменения в ЗППЦК, които съгласно § 14 от ЗИДЗППЦК влизат в сила от деня на обнародването им.
По същността си промените засягат реда, начина и изискванията за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на публично дружество, изискванията към пълномощните за общото събрание, реда и начина за оповестяване на свикването и провеждането на събранието и задълженията на самото публично дружество в тази връзка.
 Обръщаме внимание на новата редакция на нормата на чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, както следва:   
„4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя:
„(5) Поканата по ал. 2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването й съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание. Информацията по предходното изречение, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.”
 
Също така, новата редакция на чл. 117 от ЗППЦК е следната:
„3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) В срока по ал. 2 публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

 Същественото в новите разпоредби е въвеждането на задължение за самото публично дружество да дава публичност на поканата за свикване на общото събрание (посредством използването на информационна агенция), на поканата и материалите към нея (чрез оповестяването им на собствената му интернет страница) и на протокола от проведеното събрание (чрез обявяването му на интернет страницата на публичното дружество). В досега действащата нормативна уредба, КФН и регулираният пазар даваха публичност на поканата, заедно с материалите, за свикване на събранието и на протокола (чл. 115, ал. 4, изр. второ и чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК). Отпадането на това изискване означава, че в частност комисията няма да има занапред задължение да разкрива получената на основание чл. 115 и чл. 117 от ЗППЦК информация.
Действително, съгласно новите изисквания, публичното дружество е длъжно да представи информация за предстоящото общо събрание на търговския регистър и на обществеността (посредством информационна агенция – законът препраща към условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК), но това задължение се отнася само за поканата за свикване на общото събрание, но не и за материалите към нея. Както е известно, писмените материали по чл. 224 от Търговския закон дават съществената за инвеститорите информация, която формира в значителна степен волята им по отношение на включените в дневния ред за общото събрание въпроси. Според новата ал. 5 на чл. 115 от ЗППЦК, поканата, заедно с материалите се изпращат на комисията и се публикуват на интернет страницата на публичното дружество. Т. е. преустановяването на даването на публичност от страна на КФН, в момент когато голяма част от публичните дружества не разполагат по една или друга причина със собствена страница в интернет, която да използват като платформа за разпространение на дължимата съгласно ЗППЦК информация, макар и законосъобразно, би се явило крайно нецелесъобразно в настоящия момент. С оглед на това и с цел защита интересите на инвеститорите в ценни книжа, КФН ще продължи да дава публичност на получаваната от публичните дружества информация.

Предвид обстоятелството, че към настоящия момент част от публичните дружества не разполагат със собствена страница в интернет, която да използват и като платформа за разпространяване на дължимата съгласно ЗППЦК информация, КФН уведомява, че след 31.05.2009 г., ще бъдат инициирани съответните действия спрямо дружествата, които не са се съобразили с изискванията на закона и не разполагат със собствена страница в интернет.

Прекратяване на дейността на ирландски застраховател „Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид” (Hugo Insurance Lines Limited)

Комисията за финансов надзор уведомява заинтересуваните граждани и юридически лица за получена информация в съответствие с чл. 8 от Директива 2001/17/ЕО на Еворейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества (Директива 2001/17/ЕО) във връзка с дейността на застрахователна компания „Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид” (Hugo Insurance Lines Limited).  Информацията е предоставена от Ирландската Институция за регулация на финансовите услуги.
„Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид” е застрахователно дружество, лицензирано в Ирландия, за извършване на дейност по общо застраховане за сключване на следните видове застраховки- по т. 7 „Товари по време на превоз”, т. 8 „Пожар и природни бедствия”, т. 9 „Други щети на имущество” и т. 16 „Разни финансови загуби”.
„Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид” е преустановило дейността си през 2006 г. и е престанало да сключва нови застрахователни договори. Всички неизплатени претенции са били уредени към края на 2006 г. В резултат на това дружеството вече няма задължения спрямо застрахованите лица и акционерите са взели решение през 2008 г. да започне производство по ликвидация на дружеството.
Компетентният орган на Ирландия потвърждава, че е назначен ликвидатор на „Хуго Иншурънс Лайнс Лимитид”, който да извърши процедурата по доброволно прекратяване на дейността. В допълнение следва да се отбележи, че лицензът на застрахователното дружество е отнет в съответствие с разпоредбата на чл. 13 от Директива 2001/17/ЕО и дружеството е прекратило дейността си при условията на свобода на предоставяне на услугите.

Утвърден е Образец на годишно извлечение от индивидуална партида във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди със свое Решение № 349 – ПОД / 09.04.2009 г. Образец  на годишно извлечение от индивидуална партида за осигурени лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Пълният текст на Решение № 359 може да намерите в рубрика „Административни документи”, раздел „Решения”. Образецът на извлечението е публикуван в същата рубрика, раздел „Форми и образци”.