Утвърден е Образец на годишно извлечение от индивидуална партида във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди със свое Решение № 349 – ПОД / 09.04.2009 г. Образец  на годишно извлечение от индивидуална партида за осигурени лица във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Пълният текст на Решение № 359 може да намерите в рубрика „Административни документи”, раздел „Решения”. Образецът на извлечението е публикуван в същата рубрика, раздел „Форми и образци”.