Решения от заседание на КФН от 8 април 2009 г.

На свое заседание от 8 април 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява коригирано търгово предложение от „Transmet Holdings International Limited”, Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София, на акции на „Велпа – 91” АД, гр. Стражица, от останалите акционери на дружеството.

2. Издаде одобрение за промяна в устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, свързана с  измененията в Закона за независимия финансов одит и създаването на института на одитния комитет.

3. Издаде лиценз за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване на ЗОД „Уника здравно осигуряване” АД (в процес на учредяване), гр. София. Адресът на дружеството е София, район „Красно село”, ул. „Юнак” №11.
Дружеството ще предлага следните здравноосигурителни пакети:
– „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” (Профилактика);
– „Извънболнична медицинска помощ”;
– „Извънболнична медицинска помощ – дентална медицина (Стоматология)”;
– „Болнична медицинска помощ”
– „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ”
– „Комбинирана медицинска помощ”
– „Възстановяване на разходи”

Едноличен собственик на ЗОД „Уника здравно осигуряване” АД е „Уника интернешънъл Бетайлигунгз Фервалтунгз”, който притежава 100 % от капитала на дружеството. ЗОД „Уника здравно осигуряване” АД  е с двустепенна система на управление, като в състава на Управителния съвет влизат: Николай Каварджиклиев –  изпълнителен директор и член на УС, Георги Георгиев- член на УС и Надежда Вънтова  – член на УС. В Надзорния съвет влизат – Андреас Брандщентер – председател на НС, Гералд Мюлер – член на НС и Волфганг Киндл – член на НС.