Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.03.2007 г. до 31.03.2009 г.

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
 -9,36 на сто  при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.03.2007 г. до 31.03.2009 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -10,82 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е -6,36 на сто, а за ППФ съответно е -7,82 на сто.
Обявената минимална доходност е за конкретен двугодишен период, през който значително влияние оказва световната финансова криза. Пенсионните фондове са дългосрочни инвеститори и в тази връзка постигнатите инвестиционни резултати за сравнително кратки периоди от време не са определящи за крайния резултат, който ще се постигне в процеса на дългосрочното инвестиране на средствата на осигурените лица.
Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), минималната доходност се определя на база на постигнатата доходност за последния  24-месечен период. Тя е функция на модифицираната претеглена доходност (среднопретеглената доходност) на всички пенсионни фондове от съответния вид. Определената минимална доходност представлява долна граница, при постигната доходност под която съответният фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване трябва да покрие разликата до минималната доходност от резерва, заделен в същия фонд или ако липсва такъв – от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. Като функция на среднопретеглената доходност на универсалните и професионалните пенсионни фондове се определя и горната граница на доходността за пенсионните фондове от съответния вид. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО, средствата от постигната доходност над горната граница се заделят от съответния фонд за резерв за гарантиране на минималната доходност.
Възприетите в КСО регулации за минимална доходност не гарантират постигането на положителна доходност за осигурените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тяхната основна цел е да минимизират риска от относителни загуби на осигурените лица, вследствие на значителни негативни отклонения на доходността на фондаq в който те се осигуряват, спрямо среднопретеглената доходност на всички фондове от съответния вид.
За посочения 24-месечен период универсалният и професионалният пенсионни фондове, управлявани от ПОД „Бъдеще” АД, са постигнали доходност,  по-ниска от определената минимална доходност за съответния вид фонд. Съгласно изискванията на КСО, ПОД „Бъдеще” АД следва да покрие разликата до минималната доходност в нормативно установения срок. Универсалният и професионалният пенсионни фондове, управлявани от ПОД „Топлина” АД, са постигнали доходност,  по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фонд за 24-месечния период и следва да заделят резерв. Всички останали фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е в границите на интервала между определените минимално и максимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Пълния текст на решения № 343-ППФ и № 344-УПФ  от 07.04.2009 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.