С Регламенти (ЕО) 1274/2008, 69/2009 и 70/2009 се въвеждат изменения по отношение на финансовата отчетност на дружествата

 Регламент (ЕО) № 1274/2008г. на Комисията от17.12.2008г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 1. Регламентът въвежда Международния счетоводен стандарт (МСС) 1 „Представяне на финансови отчети“ публикуван от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), чрез изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008. С преработения МСС 1 се изменят някои от изискванията за представянето на финансови отчети, като се изисква и предоставянето на допълнителни сведения при определени обстоятелства. Всяко дружество прилага преработените МСС 1, както е посочено в приложението към регламент № 1274/2008г, най-късно от датата, на която започва първата му финансова година след 31 декември 2008 г.
 Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията от 23.01.2009г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с измененията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 27. През май 2008 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) публикува изменения на Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 „Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане“ и на МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети“ — „Цена на придобиване на инвестиция в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие“. Изменението на МСФО 1 предоставя възможност на дружество, прилагащо международните стандарти за първи път, да използва в индивидуалните си финансови отчети като приета стойност на инвестицията в дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие или справедливата стойност към датата на преминаване на предприятието към МСФО, или предишната й балансова стойност по Общоприетите счетоводни принципи към тази дата.
Определението на „метода на цената на придобиване“ е заличено от МСС 27, вследствие на което от инвеститора се изисква да признава в индивидуалните си финансови отчети като приход всички дивиденти, получени от дъщерно предприятие, съвместно контролирано предприятие или асоциирано предприятие, дори ако те са били изплатени от резерви преди придобиването.
Измененията на МСС 27 изясняват и начина за определяне на цената на придобиване на инвестиция съгласно МСС 27, когато дружество – майка реорганизира оперативната структура на своята група като създава ново предприятие като негово дружество – майка и последното придобива контрол над първоначалното дружество – майка като издава инструменти на собствен капитал в замяна на съществуващи инструменти на собствения капитал на първоначалното дружество – майка.
Във връзка с тези промени настоящият Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията от 23.01.2009г изменя регламент (ЕО) № 1126/2008.
 Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23.01.2009г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подобренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Настоящият регламент изменя Регламент (ЕО) № 1126/2008, като по този начин въвежда в ЕС законодателството подобренията на МСС, установени от Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) в рамките на годишния процес на рационализация и изясняване на МСС. Подобренията съдържат 35 изменения на съществуващите международни счетоводни стандарти в две части: в част I се включват измененията в резултат на счетоводни промени за целите на представянето, признаването и оценяването, а част II се отнася до терминологичните промени или измененията от издателско естество.
Чл. 1 от Регламент (ЕО) № 70/2009 въвежда измененията, като всички дружества прилагат посочените в чл. 1, точка 2 и от точка 4 до точка 8 изменения на стандартите най-късно от датата, на която започва тяхната първа финансова година след 31 декември 2008 г. Всички дружества прилагат посочените в член 1, точки 1 и 3 изменения на стандартите най-късно от датата, на която започва тяхната първа финансова година след 30 юни 2009 г.

Настоящите регламенти са задължителни в своята цялост и се прилагат пряко във всички държави – членки от 27.01.2009г.

Регламент (ЕО) 1274/2008, Регламент (ЕО) 69/2009 и  Регламент 70/2009 са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „ЕС Законодателство”, „Регламенти с пряко действие”.