Решения от заседание на КФН от 2 април 2009 г.

На свое заседание от 02 април  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Разгледа  постъпилите писма от „Юробанк И Еф Джи България” АД и реши, че мерките предприети от банката във връзка с публичното предлагане на дялове на подфондовете на договорен фонд „(ЛФ)” и договорен фонд „(ЛФ) Фонд от Фондовете” отговарят на изискванията на ЗППЦК. В този смисъл „Юробанк И Еф Джи България” АД може да започне да предлага в България дяловете на три подфонда на управлявания от „Юробанк И Еф Джи Мениджмънт Кампани (ЛЮКС)”С.А. договорен фонд „(ЛФ)”.

2. Одобрява оздравителна програма на ИП „Позитива” ЕАД, гр. София за предложената мярка за увеличение на приходите чрез продажба на 10 000 броя акции от капитала на „БФБ-София” АД на стойност 30 000 лева. Одобрената оздравителна програма трябва да бъде изпълнена в срок до 24.04.2009 г.

3. Прие  Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 1 за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (Инструкцията). Промяната в Инструкцията е необходима, за да се определи по критерия доходност броят на лицата, подлежащи на служебно разпределение, в условията на постигнатата през последните месеци отрицателна доходност от управлението на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. С проекта се предлага критерият доходност да се изчислява правопропорционално на разликата между постигнатата от фонда годишна доходност, отчетена към края на тримесечието, предхождащо служебното разпределение и обявената минимална доходност, отчетена към края на същото тримесечие.
Проектът на Инструкцията ще бъде публикуван на страницата на КФН раздел „Нормативна уредба”, „Проекти”.