Приети са изменения в правилника на ДПФ „ДСК-Родина”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в правилника на доброволния пенсионен фонд, управляван от ПОК „ДСК – Родина” АД, приети от органите за управление на компанията. Промените предвиждат намаляване на събираните от дружеството такси при определените в правилника условия. Одобрените изменения ще влязат в сила съгласно изискванията на Закона за Комисията за финансов надзор и Административнопроцесуалния кодекс.

Пълният текст на решение 308–ДПФ/30.03.2009 г. може да намерите в раздел "Административни документи", „Решения”