„ИНБРОКЕР” ООД и „ОББ – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” АД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  „ИНБРОКЕР” ООД, София и  „ОББ – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” АД (в процес на учредяване) в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решенията 570 и 579 може да намерите в раздел „Документи”.

Трима български застрахователни брокери са заявили намеренията си да развиват дейност в страни от Европейския съюз

Към настоящият момент три дружества, регистрирани като застрахователни брокери, са уведомили КФН за намерението си да осъществяват дейност при свободата на предоставяне на услуги  на територията на държави членки на Европейския съюз.
Това са  “Ай Пи Ес Сървисиз” ООД от  гр. Варна, който желае да развива дейност във Великобритания, “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД от София, чиито намерения са насочени към Австрия и “Маринс Интернршънъл” ЕООД от  гр. Варна, който желае да работи на територията на Румъния.

Списъкът със застрахователните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Европейския съюз, периодично ще се обновява на страницата на КФН, в раздел „За поднадзорните лица”.

С подаването на информация чрез ЕКСТРИ отпада необходимостта от предоставянето й на хартиен носител

По своята същност ЕКСТРИ представлява автоматизирана “single-point entry” информационна система, чрез която разкриването на информация от поднадзорните лица към КФН, БФБ и ЦД чрез системата се осъществява съгласно регламентираните законови изисквания. Еднократното подаване на информация чрез използването на системата относно настъпили обстоятелства, подлежащи на разкриване от поднадзорните на КФН лица, е достатъчно за изпълнение на задължението им към трите институции.
Една от целите на системата ЕКСТРИ e след въвеждането й в експлоатация да се намали и постепенно, в процеса на пълното разгръщане на възможностите и функциите й, с включването на всички необходими форми за разкриване на дължима информация, да отпадне необходимостта от подаване на документи на хартиен носител до трите институции.
След 30 март 2007 г. задължените лица са следва да разкриват дължимата информация чрез системата ЕКСТРИ. В тази връзка, в случай, че такава информация е разкрита по електронен път чрез интегрираната система, при съответното спазване на всички изисквания, същата не следва да се подава и на хартиен носител.

 

Павол Бутковски и Нисим Зарфати са одобрени за членове на надзорния съвет на ЗПАД “Булстрад” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Павол Бутковски и Нисим Зарфати за членове на надзорния съвет на ЗПАД “Булстрад” АД, гр. София.
Пълния текст на решенията 572 и 573 може да намерите в раздел „Документи”.

Уточнение на КФН във връзка с дейността на дружество Admiral Investments & Securities

Във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване за дейността на дружество Admiral Investments & Securities с обещания за висока доходност, както и с постъпил сигнал от БНБ, КФН уведомява за следното:
Admiral Investments& Securities не е инвестиционен посредник, който извършва дейност на територията на Република България. От представените рекламни материали е видно, че се предлагат информационни курсове (семинари и обучения), а не инвестиционни услуги и дейности по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Същевременно КФН не упражнява надзор върху търговията с валута, тъй като търговията с валута при предоставяне на гаранционен депозит не е уредена в действащия ЗППЦК – този вид инструмент не е изрично посочен като финансов инструмент и сделките се явяват валутна търговия, а не сделки с финансови инструменти, които са предмет на ЗППЦК.
КФН осъществява надзор върху рекламните съобщения на инвестиционни посредници, които са поднадзорни лица на КФН. Admiral Investments& Securities не е поднадзорно лице на КФН и няма как да бъде осъществен контрол върху рекламните му съобщения, още повече, че в тях не се съдържа информация за инвестиционни услуги и дейности по ЗППЦК.  
Съгласно рекламните материали на Admiral Investments& Securities, те извършват дейност на FOREX пазара не самостоятелно, а чрез британски въвеждащ брокер – IG Markets Limited, който е лицензиран от надзорния орган на Великобритания.

 

Резултати от приключили проверки на “ИНГ Банк Н. В. – клон София” AД, “СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ” и “Райфайзенбанк (България)” ЕАД в качеството им на инвестиционни посредници

В резултат на извършена проверка на “ИНГ Банк Н. В. – клон София” AД са отправени препоръки за съобразяване дейността на банката, в качеството и на инвестиционен посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
      
При извършена проверка на “СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ” не бяха констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му.

В резултат на извършена проверка на “Райфайзенбанк (България)” ЕАДса отправени препоръки за съобразяване дейността на банката, в качеството и на инвестиционен посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Отписва се “ДЗИ Банк” АД от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, с решение 549 от 16.04.2007 г. отписа “ДЗИ Банк” АД от публичния регистър, воден от КФН.

Пълния текст на решението  може да намерите в раздел „Документи”.

КФН организира семинар „Мерки за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Комисията за финансов надзор организира семинар на тема „Мерки за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма” на 10 и 11 май 2007 г. в хотел „Арена ди Сердика”, гр. София. На 10 май семинарът е насочен към представители на инвестиционните посредници и управляващите дружества, а на 11 май към застрахователните, презастрахователните и пенсионноосигурителните дружества. Крайният срок за регистрация е 23 април /включително/. За повече информация се обръщайте към г-жа Таня Киркова на тел. 02/ 9404 596.

 

Решения на КФН от заседание от 19.04.2007 г.

На свое  заседание от 19.04.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на УД „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД разрешение за организиране и управление на Договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд”.

Основната цел на фонда е нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск, като ще се придържа към политика на инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа, ликвидни акции с потенциал за растеж на цените и в инструменти  с фиксирана доходност.

2. Вписа в публичния регистър последваща емисия акции на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив, издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 200 000 лв. на 19 728 099 лв. чрез издаване на нови 14 528 099 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1.50 лв.