С подаването на информация чрез ЕКСТРИ отпада необходимостта от предоставянето й на хартиен носител

По своята същност ЕКСТРИ представлява автоматизирана “single-point entry” информационна система, чрез която разкриването на информация от поднадзорните лица към КФН, БФБ и ЦД чрез системата се осъществява съгласно регламентираните законови изисквания. Еднократното подаване на информация чрез използването на системата относно настъпили обстоятелства, подлежащи на разкриване от поднадзорните на КФН лица, е достатъчно за изпълнение на задължението им към трите институции.
Една от целите на системата ЕКСТРИ e след въвеждането й в експлоатация да се намали и постепенно, в процеса на пълното разгръщане на възможностите и функциите й, с включването на всички необходими форми за разкриване на дължима информация, да отпадне необходимостта от подаване на документи на хартиен носител до трите институции.
След 30 март 2007 г. задължените лица са следва да разкриват дължимата информация чрез системата ЕКСТРИ. В тази връзка, в случай, че такава информация е разкрита по електронен път чрез интегрираната система, при съответното спазване на всички изисквания, същата не следва да се подава и на хартиен носител.