Резултати от приключили проверки на “ИНГ Банк Н. В. – клон София” AД, “СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ” и “Райфайзенбанк (България)” ЕАД в качеството им на инвестиционни посредници

В резултат на извършена проверка на “ИНГ Банк Н. В. – клон София” AД са отправени препоръки за съобразяване дейността на банката, в качеството и на инвестиционен посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.
      
При извършена проверка на “СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ” не бяха констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му.

В резултат на извършена проверка на “Райфайзенбанк (България)” ЕАДса отправени препоръки за съобразяване дейността на банката, в качеството и на инвестиционен посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.