Уточнение на КФН във връзка с дейността на дружество Admiral Investments & Securities

Във връзка с публикации в средствата за масово осведомяване за дейността на дружество Admiral Investments & Securities с обещания за висока доходност, както и с постъпил сигнал от БНБ, КФН уведомява за следното:
Admiral Investments& Securities не е инвестиционен посредник, който извършва дейност на територията на Република България. От представените рекламни материали е видно, че се предлагат информационни курсове (семинари и обучения), а не инвестиционни услуги и дейности по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Същевременно КФН не упражнява надзор върху търговията с валута, тъй като търговията с валута при предоставяне на гаранционен депозит не е уредена в действащия ЗППЦК – този вид инструмент не е изрично посочен като финансов инструмент и сделките се явяват валутна търговия, а не сделки с финансови инструменти, които са предмет на ЗППЦК.
КФН осъществява надзор върху рекламните съобщения на инвестиционни посредници, които са поднадзорни лица на КФН. Admiral Investments& Securities не е поднадзорно лице на КФН и няма как да бъде осъществен контрол върху рекламните му съобщения, още повече, че в тях не се съдържа информация за инвестиционни услуги и дейности по ЗППЦК.  
Съгласно рекламните материали на Admiral Investments& Securities, те извършват дейност на FOREX пазара не самостоятелно, а чрез британски въвеждащ брокер – IG Markets Limited, който е лицензиран от надзорния орган на Великобритания.