Пламен Минков е одобрен за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Пламен Минков за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на "БУЛСТРАД –  ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" АД.

Пълния текст на решение 350 може да намерите в раздел "Документи".

КФН отказа разрешение на

На свое редовно заседание от 28 април 2004 г. КФН отказа издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Булфинанси" АД.

Наложена принудителна мярка на “Металик” АД

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност задължи Съвета на директорите на “Металик” АД, гр. Ябланица да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.05.2004 г. да не подлага на гласуване т. 10 от дневния ред  със съдържание: “Общото събрание овластява Съвета на директорите да извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството”.

 

Приложени са принудителни административни мерки на две пенсионноосигурителни дружества във връзка с процедурата по прехвърлянето

1. Във връзка с постъпил в Комисията за финансов надзор сигнал беше извършена проверка,  при която се установи, че ПОК"Доверие" АД неоснователно се е произнесла с отказ за  разглеждане на заявленията на 19 осигурени лица за прехвърляне на средствата натрупани в индивидуалните им партиди в управлявания от компанията доброволен пенсионен фонд в съответен доброволен пенсионен фонд управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
  Със заповед № 278 от 06.04.2004 г.  на Бисер Петков, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор, на ПОК"Доверие" АД е дадено задължително предписание да разгледа повторно посочените заявления в рамките на следващата процедура по Наредбата № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Приложената принудителна административна мярка е изпълнена в постановения срок.

2. По повод постъпила жалба в Комисията за финансов надзор от осигурено лице в доброволен пенсионен фонд, управляван от ПОК "ДСК- Родина" АД, беше извършена проверка. Установи се, че компанията неправомерно е отказала да удовлетвори заявлението за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида на жалбоподателя в доброволен пенсионен фонд, управляван от друга компания, поради несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на ДПФ "ДСК-Родина".
Със заповед № 300 от 13.04.2004 г. на г-н Бисер Петков на ПОК "ДСК-Родина" АД е дадено задължително предписание да прехвърли средствата натрупани в индивидуалната партида, съгласно изразената воля на осигуреното лице.
В КФН е постъпило възражение от ПОК "ДСК Родина" АД в законоустановения срок.

Издадено е разрешение на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Юроинс" ООД да извършва дейност като застрахователен брокер.
Пълния текст на решение 335 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения и допълнения в Правилниците на пенсионните фондове, управлявани от “Лукойл Гарант-България” АД

 

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” Бисер Петков одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на ”Лукойл Гарант-България-Професионален пенсионен фонд”, “Лукойл Гарант – България – Доброволен пенсионен фонд”, “Лукойл Гарант – България – Универсален пенсионен фонд”,  управлявани от “Лукойл Гарант-България” АД.
 
Одобрени са също използвания в представените актюерските разчети технически лихвен процент в размер на 3,5 %, както и  представените биометрични таблици за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2000 – 2002 г.

Решенията са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел “Документи”.

“НИКРА- ИНС” ООД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", отказа на "НИКРА-  ИНС" ООД да извършва дейност като застрахователен брокер.
Пълния текст на решение 329 може да намерите в раздел "Документи".

Георги Желев вече не е представител на банка

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри искането на "Банка ДСК" ЕАД Георги  Желев да не е представител на банката в качеството й на член на съвета на директорите на ЗАД "Булстрад ДСК – Живот" АД. С новото решение се отменя предишното №246, с което Георги Желев бе одобрен.
Пълния текст на решение 336 може да намерите в раздел "Документи".

Максим Сираков е одобрен за член на съвета на директорите на ЗАД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Максим Сираков за член на съвета на директорите на ЗАД "Енергия".
Пълния текст на решение 330 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се емисия ипотечни облигации, издадена от

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение,  с което отписва емисия ипотечни облигации, издадена от "Стопанска и инвестиционна банка" АД от регистъра на публичните дружества. воден от КФН.
Пълния текст на решение 328 може да намерите в раздел "Документи".