Наложена принудителна мярка на “Металик” АД

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност задължи Съвета на директорите на “Металик” АД, гр. Ябланица да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.05.2004 г. да не подлага на гласуване т. 10 от дневния ред  със съдържание: “Общото събрание овластява Съвета на директорите да извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството”.