Приложени са принудителни административни мерки на две пенсионноосигурителни дружества във връзка с процедурата по прехвърлянето

1. Във връзка с постъпил в Комисията за финансов надзор сигнал беше извършена проверка,  при която се установи, че ПОК"Доверие" АД неоснователно се е произнесла с отказ за  разглеждане на заявленията на 19 осигурени лица за прехвърляне на средствата натрупани в индивидуалните им партиди в управлявания от компанията доброволен пенсионен фонд в съответен доброволен пенсионен фонд управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
  Със заповед № 278 от 06.04.2004 г.  на Бисер Петков, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор, на ПОК"Доверие" АД е дадено задължително предписание да разгледа повторно посочените заявления в рамките на следващата процедура по Наредбата № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Приложената принудителна административна мярка е изпълнена в постановения срок.

2. По повод постъпила жалба в Комисията за финансов надзор от осигурено лице в доброволен пенсионен фонд, управляван от ПОК "ДСК- Родина" АД, беше извършена проверка. Установи се, че компанията неправомерно е отказала да удовлетвори заявлението за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида на жалбоподателя в доброволен пенсионен фонд, управляван от друга компания, поради несъгласие с извършени промени в правилника за организацията и дейността на ДПФ "ДСК-Родина".
Със заповед № 300 от 13.04.2004 г. на г-н Бисер Петков на ПОК "ДСК-Родина" АД е дадено задължително предписание да прехвърли средствата натрупани в индивидуалната партида, съгласно изразената воля на осигуреното лице.
В КФН е постъпило възражение от ПОК "ДСК Родина" АД в законоустановения срок.