Председателят на КФН Стоян Мавродиев разговаря с вицепрезидента на Европейската централна банка Витор Констанцио

На работно посещение във Франкфурт на 30.10.2014 г. председателят на КФН Стоян Мавродиев проведе среща с вицепрезидента на Европейската централна банка Витор Констанцио. Срещата бе в контекста на усилията на КФН, като член на Консултативния съвет за финансова стабилност (КСФС) и Европейския съвет за системен риск, да съдейства за запазване на финансовата стабилност в България и за намиране на оптимално решение за излизане от кризата с КТБ АД.

Г-н Констанцио подчерта, че с оглед съхраняване на доверието във финансовата и в частност в банковата система, и минимизирането на дългосрочните отрицателни ефекти върху икономиката, в случаи, подобни на кризата с КТБ АД е целесъобразно да се търсят бързи и ефективни решения насочени към осигуряване на достъп на вложителите до техните гарантирани средства, които са блокирани. Той изрази готовност, при поискване от страна на България, ЕЦБ да предостави експертна помощ за подготвяне на възможни промени в банковото законодателство – след политически консенсус за необходимостта от такива.

Стоян Мавродиев изрази мнение, че включването на България към механизма за единен банков надзор, както и възможно най-бързото присъединяване към Еврозоната трябва да са национални приоритети със стратегическо значение. Реализирането им ще спомогне за запазването на финансовата стабилност в страната и по-добра защита на икономиката й от сътресения, заяви той.

На срещата участва и Владимир Савов, член на КФН с ресор „Защита на потребителите на финансови услуги”.

Прессъобщение на КФН във връзка с изказване на Георги Кадиев

Във връзка с изказване на народния представител Георги Кадиев, че Комисията за финансов надзор (КФН) носи отговорност за „КТБ” АД в качеството й на инвестиционен посредник, направено днес, 31.10.2014г., от трибуната на Народното събрание, КФН заявява следното:

КФН осъществява надзор и носи отговорност за дейността на всички инвестиционни посредници, в това число и за „КТБ” АД. Финансовите инструменти на клиенти, които са били поверени на „КТБ” АД, в качеството й на инвестиционен посредник, са изцяло налични и клиентите могат да се разпореждат с тях. Те са защитени по закон и във всеки един момент на специалния надзор, клиентите на инвестиционния посредник „КТБ” АД са могли и могат да прехвърлят финансовите си инструменти при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централния депозитар.

В КФН няма сигнали от ощетени клиенти на инвестиционния посредник „КТБ” АД. Инвестиционните посредници изпълняват клиентски нареждания за покупка на ценни книжа и управление на портфейли по възлагане на клиента. Съгласно чл. 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти.

В изказването на г-н Кадиев, отново превес взема манипулативното политическо говорене, което цели да внесе объркване, паника и недоверие към финансовите институции, в това число и инвестиционните посредници. Подобни изказвания, издават некомпетентност, непознаване на законите и правомощията на институциите, което е недопустимо за народен представител.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев е на работно посещение в кипърските финансови регулатори

Председателят на КФН Стоян Мавродиев проведе срещи с ръководствата на Централната банка на Кипър и на кипърската Комисия по ценни книжа и фондови борси днес, 29.10.2014 г. Споделяне на опита, натрупан в управлението на банковата криза в Кипър от 2012 – 2013 г. и търсенето на най-добрите възможни експертни решения за преодоляване на проблемите с КТБ са акцентите в програмата на работното посещение на председателя на КФН Стоян Мавродиев в Никозия. На срещите бяха обсъждани и въпроси, касаещи финансовата стабилност на двете държави, стабилността на финансовия сектор, както и надзорни практики и мерки за преодоляване на финансови сътресения.

„Въпреки, че КФН няма законови правомощия за регулиране на банките и осъществяване на банков надзор, като регулатор на небанковия финансов сектор ние работим активно за запазване на финансовата стабилност на страната. Заедно с Министерство на финансите и Българската народна банка, ние сме членове на Консултативния съвет по финансова стабилност и в това си качество търсим най-доброто законосъобразно и работещо решение за справяне с кризата с четвъртата по големина българска банка – КТБ АД”, подчерта Стоян Мавродиев по време на срещата.

На срещата с управителя на Централната банка на Кипър, г-жа Кристала Георгхаджи, беше обсъден и сериозният кипърският опит, натрупан в управлението на банкови кризи, в светлината на ликвидирането на Cyprus Popular Bank и спасяването на Bank of Cyrpus през 2012 г. Гуверньорът Георгхаджи сподели мнение, че от първостепенно значение за икономиката на държавата при решаване на кризата е запазването на доверието в банковата и финансовата система, като всички възможни механизми за преодоляването й е необходимо да бъдат разглеждани именно през тази призма.

Привличането на инвестиции и развиването на активен капиталов пазар беше обсъдено на среща с г-жа Димитра Калугеру, председател на кипърската Комисия по ценни книжа и фондови борси. На срещата бе споделен опита на двата регулатора в прилагането на конкретни надзорни мерки за запазване на стабилността на небанковите финансови институции и капиталовия пазар в условията на банкова криза. Представителите на кипърския регулатор обърнаха специално внимание на факта, че капиталовият пазар не се е възстановил и досега, въпреки относителното оздравяване на банковата система. Капитализацията на кипърския фондов пазар се е понижила с около 80% вследствие на ликвидирането на втората по големина банка (Cyprus Popular Bank) и делистването на най-голямата (Bank of Cyprus), като загуби са понесли и застрахователните и пенсионните дружества, инвестирали в акции на тези банки.

В работната визита в Кипър участва и Владимир Савов, член на КФН с ресор „Защита на потребителите на финансови услуги”.

Представителите на кипърските институции подчертаха ефективността и доброто си сътрудничеството с КФН и изразиха готовността си партньорството да бъде разширявано.

Решения от заседание на КФН на 29.10.2014 г.

На свое заседание, проведено на 29 октомври 2014 г., Комисията за финансов надзор прие изменение в Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите на Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.

С промените се удължава до 1 януари 2015 г. срокът за влизане в сила на последните изменения в Наредба № 15, касаещи вписването на обстоятелства в регистрите на Комисията за финансов надзор за колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Решения от заседание на КФН на 29.10.2014 г.

На свое заседание, проведено на 29 октомври 2014 г., Комисията за финансов надзор прие изменение в Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите на Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.

С промените се удължава до 1 януари 2015 г. срокът за влизане в сила на последните изменения в Наредба № 15, касаещи вписването на обстоятелства в регистрите на Комисията за финансов надзор за колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Решения от заседание на КФН на 28.10.2014 г.

На заседанието си на 28.10.2014 г. КФН реши:

1.Издава временна забрана за публикуване на внесеното в КФН предложение от „Вентчър Екуити България” ЕАД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Агроенерджи инвест” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2.Вписва емисия в размер на 875 000 лева, разпределена в 875 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка, издадена в резултат на увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово” АД, с. Николово, от 2 625 000 лева на 3 500 000 лева, осъществено по реда на чл. 197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3.Отказва да издаде лиценз на „Хаук Фънд Мениджмънт” АД, гр. София, за извършване на дейност като управляващо дружество.

4.Приема отчета за дейността на управление „Осигурителен надзор” за периода 01.07.2014 г. – 30.09.2014 г.

5.Приема Обзора на икономическата активност в България, изготвен с налични данни към 13 октомври 2014 г. Обзорът е публикуван на интернет страницата на КФНhttp://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Obzor.pdf

Решения от заседание на КФН на 28.10.2014 г.

На заседанието си на 28.10.2014 г. КФН реши:

1.Издава временна забрана за публикуване на внесеното в КФН предложение от „Вентчър Екуити България” ЕАД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Агроенерджи инвест” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2.Вписва емисия в размер на 875 000 лева, разпределена в 875 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка, издадена в резултат на увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово” АД, с. Николово, от 2 625 000 лева на 3 500 000 лева, осъществено по реда на чл. 197 от Търговския закон със собствени средства на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

3.Отказва да издаде лиценз на „Хаук Фънд Мениджмънт” АД, гр. София, за извършване на дейност като управляващо дружество.

4.Приема отчета за дейността на управление „Осигурителен надзор” за периода 01.07.2014 г. – 30.09.2014 г.

5.Приема Обзора на икономическата активност в България, изготвен с налични данни към 13 октомври 2014 г. Обзорът е публикуван на интернет страницата на КФНhttp://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Obzor.pdf

Експерти от Комисията за ценни книжа и пазари на Македония са на работна визита в КФН

КФН е домакин на едноседмична работна визита на експерти от македонската Комисия за ценни книжа и пазари (КЦКП). Целта на посещението им у нас е обмяна на опит и повишаване на капацитета им в областта на регулациите на капиталовите пазари с акцент върху добрите практики на българския регулатор при транспонирането на европейското законодателство. Представителите на КЦКП са избрали да се запознаят с натрупаната експертиза на КФН в областта, основно заради активното й участие в работата на европейските институции като IOSCO и ESMA, както и успешната реализация на европейски проекти от страна на комисията.

В рамките на визитата в КФН се обсъждат различни въпроси от областта на капиталовите пазари и по-специално изпълнението на Директивата относно пазарните злоупотреби, Директивата за пазарите на финансови инструменти, Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR) и др.

Презентации от работната визита може да намерите на следния адрес:http://www.fsc.bg/Eksperti-ot-Komisiyata-za-cenni-knija-i-pazari-na-Makedoniya-na-rabotna-vizita-v-KFN-event-103-bg

Решения от заседание на КФН на 23.10.2014 г.

На заседанието си на 23.10.2014 г. КФН реши:

1. Да изпрати писмо на „Свинекомплекс Николово” АД, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи по постъпило заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 1 228 070 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,87 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличаване капитала. Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, в процес на емитиране.

3. Да изпрати писмо на „Би Джи Ай Груп” АД, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на коригиран проект на проспект за публично предлагане на акции.

4. Определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпит за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа – 10 януари и 11 януари 2015 г. в следния състав:

 – Николай Попов – Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” – председател на Комисията;

 –  Владимир Савов – член на КФН

 – Петко Кръстев – Председател на Управителния съвет на Българска асоциация на управляващите дружества;

 – Атанас Бойчев – председател на Съвета на директорите на ИП „Бета Корп” АД, който е член на Управителния съвет и председател на Комисията по етика на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници;

 – Илиян Димитров – главен експерт в Дирекция „Корпоративно развитие” в „Българска фондова борса – София” АД;

 – Владислав Матев – главен експерт в отдел „Емитенти на ценни книжа, публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел”, Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, КФН;

 – Иван Маринов – главен експерт в отдел „Инвестиционни посредници, управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми и пазари на ценни книжа”, Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, КФН;

 – Борислав Стоянов – главен експерт в дирекция „Кординация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност”.

5. Отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, издадената от ДФ „Елана Долар Фонд” емисия дялове, както и договорен фонд ДФ „Елана Долар Фонд” като емитент.

6. Приема отчета за дейността на управление „Застрахователен надзор” през второто тримесечие на 2014 г., съгласно чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.

7. Признава на Ангел Пламенов Благоев пълна правоспособност на отговорен актюер.

Решения от заседание на КФН на 23.10.2014 г.

На заседанието си на 23.10.2014 г. КФН реши:

1. Да изпрати писмо на „Свинекомплекс Николово” АД, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи по постъпило заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на 1 228 070 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2,87 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличаване капитала. Вписва горепосочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, в процес на емитиране.

3. Да изпрати писмо на „Би Джи Ай Груп” АД, за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на коригиран проект на проспект за публично предлагане на акции.

4. Определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпит за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа – 10 януари и 11 януари 2015 г. в следния състав:

 – Николай Попов – Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” – председател на Комисията;

 –  Владимир Савов – член на КФН

 – Петко Кръстев – Председател на Управителния съвет на Българска асоциация на управляващите дружества;

 – Атанас Бойчев – председател на Съвета на директорите на ИП „Бета Корп” АД, който е член на Управителния съвет и председател на Комисията по етика на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници;

 – Илиян Димитров – главен експерт в Дирекция „Корпоративно развитие” в „Българска фондова борса – София” АД;

 – Владислав Матев – главен експерт в отдел „Емитенти на ценни книжа, публични дружества и дружества със специална инвестиционна цел”, Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, КФН;

 – Иван Маринов – главен експерт в отдел „Инвестиционни посредници, управляващи дружества, колективни инвестиционни схеми и пазари на ценни книжа”, Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, КФН;

 – Борислав Стоянов – главен експерт в дирекция „Кординация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност”.

5. Отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, издадената от ДФ „Елана Долар Фонд” емисия дялове, както и договорен фонд ДФ „Елана Долар Фонд” като емитент.

6. Приема отчета за дейността на управление „Застрахователен надзор” през второто тримесечие на 2014 г., съгласно чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.

7. Признава на Ангел Благоев пълна правоспособност на отговорен актюер.