КФН представи Туининг лайт проекта “Подпомагане на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина ” на официално откриване в Сараево

На 31 март 2008 г. в Сараево се състоя официалното откриване на  Туининг Лайт проект BA06 IB OT 07 TL “Подпомагане на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина”. Това е първият проект, по който България е партньор като държава – членка на ЕС, а не бенефициент. Комисията за финансов надзор, от българска страна, е участник в изпълнението на  този проект, който е финансиран по програма CARDS 2006г. на Европейския съюз. Събитието предизвика голям интерес сред местните медии и икономическата общност.
Приветствия по повод стартирането на проекта поднесоха Димитрис Куркулас от Делегацията на Европейката комисия и  българският посланик в Босна и Херцеговина, г-н Андрей Трънски. От името на КФН Апостол Апостолов, председател на КФН, пожела успех на начинанието, а Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, по-подробно се спря на целите и дейностите на проекта. Домакинът на събитието Самир Омерходжич, председател на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина (ЗАБХ), изказа своето задоволство от стартирането на проекта и изрази  надежда, че сътрудничеството ще бъде ползотворно и ще допринесе за развитието на надзора и регулацията в застрахователния сектор.
 На тържественото откриване присъстваха още и председателите на застрахователните надзорни агенции на Федерация Босна и Херцеговина г-н Бранислав Билич и Република Сръбска г-жа Шлифър.
Продължителността на проекта е шест месеца като основната му цел е стимулиране на развитието на единен застрахователен пазар в Босна и Херцеговина и осигуряване на ефективен и прозрачен надзор на застрахователната дейност, мониторинг, координация и арбитраж, както и прозрачен обмен на информация. Ръководител на проекта от страна на КФН в Сараево е Николай Петков – началник отдел „Регулаторна политика” към управление „Застрахователен надзор”.
КФН като надзорна институция с натрупан вече опит ще предоставя помощ на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина в разработването на  разпоредби, условия, норми, законодателство и процедури с цел хармонизацията им с Европейското законодателство. По-специално внимание ще се обърне на методологията за събиране на статистическа информация, като ще се направят анализи и препоръки за подобряване на тези процедури, както и на обхвата и честотата на събиране на информация.
Предвижда се обучение на персонала на ЗАБХ с цел да се засили административния капацитет и да се осигури единен подход към надзора и лицензирането в Босна и Херцеговина. Очакваният резултат е ЗАБХ да се утвърди като водещ координационен орган по отношение на застрахователните надзорни агенции на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска.

Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ЦКБ-Сила”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" одобри   измененията и допълненията в чл.52, ал.2 и §1 от Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ЦКБ-Сила”, приети от УС на ПОАД "ЦКБ-Сила" АД с решения от заседания, проведени на 15.02.2008 г. и 20.03.2008 г.

Пълния текст на решение 409 може да намерите в раздел "Документи".

Ваня Василева е одобрена за член на СД на ИП “Елана Трейдинг” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Ваня Василева за член на СД на ИП “Елана Трейдинг” АД, избрана с решение на общото събрание на акционерите на  дружеството, проведено на 18.03.2007 г.

Пълния текст на решение 401 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо осем дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи следните дружества да отстранят непълнотите в отчетите за дейността за трето тримесечие на 2007 г.

„Трансстрой–Бургас” АД
„ТРАНСЛИЗИНГ” ЕАД
„СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ-2000”  АД
„ЕКОТАБ” АД
„Пълдин холдинг” АД
„Каучук” АД
„ЛЮК” АДСИЦ
„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ

Пълния текст на решения 316, 317, 318, 367, 378, 383, 384 и 385 може да намерите в раздел „Документи”. 

Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Лукойл Гарант – България – Доброволен пенсионен фонд”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията в чл 76, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на „Лукойл Гарант – България – Доброволен пенсионен фонд”, приети с решение на Управителния съвет  на дружеството. Направените изменения не произтичат от изменения в нормативната уредба.

Пълния текст на решение 402 може да намерите в раздел „Документи”.

Изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант ще се проведат съответно на 21 и 22 юни 2008 г.

КФН определи 21 и 22 юни 2008 г. за датите, на които ще се проведат  изпити за брокери и инвестиционни консултанти.

Редът за провеждане на изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант на съответните дати, както и конспектите са  публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

Изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и редът за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност са регламентирани в Наредба № 7.

Кандидатите могат да подадат заявление за допускане до изпит по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7 в деловодството на Комисията за финансов надзор от 1 до 30 април 2008 г.

В едномесечен срок КФН се произнася по заявленията и уведомява писмено заявителите за взетото решение. Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се публикува на електронната страница на КФН и се поставя в сградата на комисията.

Допуснатите до изпита представят документ за внесена по сметка на КФН такса, съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН – Приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

 
 

Решения от заседание на КФН от 26 март 2008 г.

На свое заседание от  26 март 2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар  на емисия акции, издадени от „Биоиасис” АД. Емисията е в размер на 200 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и представлява съдебнорегистирания капитал на дружеството. Емисията и дружеството се вписват в публичния регистър на КФН.
Емитентът има едностепенна система на управление. Членове на СД са : Георгиос Кисас – председател на СД и ИД, Димитриос Сотиропулос – член на СД и Димитриос Думбалис – член на СД. Основни акционери в дружеството са Георгиос Кисас, притежаващ 70% от капитала и Димитриос Сотиропулос с 30%.
Предмет на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезифектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, др.
Основните сфери, в които емитентът упражнява дейност са дистрибуция и продажба на продукти за нуждите на неврохирургията, инвазивна кардиология, ортопедия и ревматология, обща и детска хирургия, интензивно лечение и интраоперативна хемостаза. „Биоиасис” АД извършва директни продажби на продуктите си за болници, аптеки и крайни потребители и участва в търгове за медицински изделия.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадена от „ Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ. Емисията е в размер на 14 300 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличиние капитала на дружеството.

3. Одобри разширяване обхвата на издадения на „Бул тренд брокеридж” ООД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с услуги и дейности, които има право да извършва в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, а именно  сделки за собствена сметка с финансови инструменти, поемане на емисии, допълнителни услуги.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества.
Проектът е съобразен с промените в Кодекса за застраховането, които изцяло преуредиха лицензионния и надзорния режим на презастрахователните, като се създадоха нови изисквания относно счетоводната им отчетност. В проекта се предлага изискванията за счетоводната отчетност, които се прилагат по отношение на застрахователите да се отнасят и за презастрахователите. Те трябва да представят аналогична информация за дейността си както и застрахователите, за да се създадат условия за събиране и обобщаване на цялостната информация за застрахователния пазар в страната. Правят се корекции на събираните справки  и  се създават три нови справки във връзка с необходимостта от уеднаквяване на събираната информация във всички държави членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

5. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява
С промените в наредбата се предвижда възможността такива изпити освен от КФН да се провеждат и от професионална организация на актюерите. Въвежда се изискване към  професионалната организация, която трябва да бъде юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в България и да е пълноправен член на създадената през 1895 г. Международна актюерска организация със седалище в Канада. Предвидено е професионалната организация на актюерите да уведомява КФН за изискванията към тематичния обхват на изпита, за реда за провеждането му, както и за правилата за оценяване. От своя страна КФН определя  по един или повече свои наблюдатели, които присъстват при провеждането на изпита.
С измененията в наредбата са добавени и нови основания за отказ за признаване на правоспособност. Предвижда се и изменение на Приложение № 1 и 2 относно формата и съдържанието на актюерския доклад, касаещ здравноосигурителните резерви, която се заверява от отговорен актюер на здравното дружество. Измененията имат за цел да подобрят качеството на събираната в КФН информация, подавана  от здравните компании.

УД “ЦКБ Асет Мениджмънт” ЕАД получи одобрение за промяна в правилата на три договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД "ЦКБ Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в Правилата на ДФ "ЦКБ Актив”, ДФ "ЦКБ Лидер” и ДФ "ЦКБ Гарант”

Пълния текст на решения 379, 380 и 381 може да намерите в раздел „Документи”.

Решение от заседание на КФН от 24 март 2008 г.

Потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от   „Алфа Кредит” АДСИЦ. Емисията е в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.16 лв. всяка. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на  дружеството.
Емисията се вписва в публичния регистър на КФН.

„БЕТА ГРУП” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа „БЕТА ГРУП” ООД, гр. Варна, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 315 може да намерите в раздел „Документи”.