„ТРЪСТ ИНВЕСТ КО” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа  „ТРЪСТ ИНВЕСТ КО” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 1619 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 23 декември 2008 г.

На свое заседание от  23  декември   2008 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри търгово предложение от „Холдинг Варна” АД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София на акции на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 9.97 лв.

2. Одобри търгово предложениеот „ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД, гр. София на акции на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 2.79 лв.

3. Издаде на УД „Съединение Асет Мениджмънт” АД,  разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Популярен фонд баланс”. Фондът е с умерен рисков профил, като ще инвестира преимуществено в акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

4. Издаде на УД „Евър управление на активи” АД, разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Евър Инвест”. Фондът е с умерен до висок  рисков профил, като ще инвестира преимуществено в акции, както и дългови ценни с потенциал за растеж на цените и в инструменти на паричния пазар, предимно с оглед поддържане на ликвидност и в условията на пазарни сътресения.

5. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ. Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 броя обикновени, необезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран лихвен процент от 9% на годишна база, 6 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е  24 месеца, считано от датата на емитиране – 20.05.2008 г., падеж –  20.05.2010 г.

6. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „ФеърПлей Аграрен фонд”. Емисията е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро  всяка, с фиксиран лихвен процент 6 м. EURIBOR + 2.8 пункта, 6 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране – 18.12.2007 г., падеж –  18.12.2012 г.

7. Допусна  Васил Райдовски до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за  17.01.2009 г.

Утвърдени са изменения в съдържанието, формите и образците на справките, подавани от ПОД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди изменения в съдържанието на Отчет за доходите на ПОД; изменения в образеца на Справка за осигурените лица и  пенсионерите във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (І.8-4); образец на Справка за стойността на риска по чл.6, ал.8 и чл.7, ал.2 от Наредба № 34 на КФН; изменения в образците на справки по чл. 23, ал. 4 от Наредба № 9 на КФН и изменения в наименованието и образеца на Справка за разпределението на осигурените лица и натрупаните средства по пол и възраст. 

Решения 1622,1623, 1624, 1625 и 1626  може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към тях  – в раздел „Административни документи” – "Форми и образци на документи".

Утвърдени са изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл.123, ал.1, т.5 от КСО

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди изисквания към формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване. С решението се отменя решение № 1616–ПОД от 18.12.2007 г.

Решение 1621 може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи” – "Изисквания".

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2008г. от ПОД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор",  издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент, който да се прилага от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при изчислявате на пенсионните резерви към 31.12.2008г. и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2008г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение 1620 може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него   – в раздел „Административни документи” – "Форми и образци на документи".

Вписва се седма професионална схема, управлявана от ПОК „ДСК-Родина” АД

Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Осигурителен надзор”, разпореди  вписване на професионална схема на предприятие – осигурител във водения от комисията публичен регистър. Професионалната схема се управлява от Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД във фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Предприятието осигурител, учредило схемата, е „Добруджанска месна компания 2003” ООД.

Информация за вписаната професионална схема може да намерите на интернет страницата в раздел „За Бизнеса”, рубрика „Поднадзорни лица” – „Професионални схеми”

 

Марина Миланова е одобрена за независим член на СД на „Животозастрахователен институт” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри  Марина Миланова за независим член на СД на „Животозастрахователен институт” АД.

Решение 1614 може да намерите в раздел "Административни документи".

“ГРУПАМА СА” получиха одобрение за придобиване на 100% от капитала на ЗК”ДСК ГАРАНЦИЯ” и ЖЗК”ДСК ГАРАНЦИЯ”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение на “ГРУПАМА СА”, гр.Париж, за пряко придобиване на  100 %  от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК ГАРАНЦИЯ” ЕАД и „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК ГАРАНЦИЯ” ЕАД като определя максимален срок до 30.06.2009 г. за извършване на придобиването на акционерното участие.

Решения 1608 и 1609 може да намерите в раздел "Административни документи". 

Решения от заседание на КФН от 17 декември 2008 г.

На свое заседание от  17  декември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат  издадени от „Сила Холдинг” АД в резултат увеличаване капитала на дружеството, съгласно решение на ОСА от 18.11.2008 г. Емисията е в размер на 2 909 622 броя акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка .

2. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Алианц лизинг  България” АД. Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент от 6.25% на годишна база, 6 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране – 27.08.2008 г., падеж –  27.08.2013 г.

3. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Куантум Дивелопмент” АДСИЦ. Емисията е в размер на 700 000 лева, разпределени в 700 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева  всяка, с фиксиран лихвен процент от 5% на годишна база, 12 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране – 30.06.2008 г., падеж –  30.06.2013 г.

4. Издаде на УД „Оптима Асет Мениджмънт” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Оптима Селект”. ДФ „Оптима Селект” е с умерен рисков профил, като ще инвестира преимуществено в ликвидни акции, дългови финансови инструменти и инструменти с фиксирана доходност.

5. Потвърди, че мерките, предприети от управляващо дружество „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А., Люксембург, във връзка с публичното предлагане на дяловете на подфондове „Фондове Пайъниър – Европейски акции стойност”, „Фондове Пайниър – Американски растеж – проучване”, „Фондове Пайъниър – Съвкупни облигации в евро”, „Фондове Пайниър – Глобални облигации агрегатен”, „Фондове Пайниър – Абсолютна доходност равновесен” и „Фондове Пайниър – Глобален гъвкав” отговарят на изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове, и за предоставяне на разположение на инвеститорите на периодично и текущо разкриваната от „Пайъниър Асет Мениджмънт” С.А., във връзка с дейността на подфондовете, информация. В този смисъл управляващото дружество може да започне да предлага в Република България дяловете на управляваните от него подфондове.

6. Издаде разрешение за разширяване на обхвата на издадения лиценз на  „Балканска консултантска компания– ИП” ЕАД с услугите  и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

7. Издаде на ЗАД „Виктория” допълнителен лиценз за нов вид застраховка „Релсови превозни средства”- всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.

8. Призна на Вяра Иванова  придобита квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Веселин Вълчев и Гюнтер Пухтлер.

10. Допусна  Веселин Балджиев и Румен Стойчев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант 18.01.2009 г.

Проведе се заключителна пресконференция на КФН, на която беше представена дейността на институцията за 2008 г.

Днес, 17 декември 2008 г.,  се проведе заключителната пресконференция на КФН, на която беше представена дейността на институцията за 2008 г. 
Комисията за финансов надзор, в качеството си на единен орган за регулиране и надзор на небанковия финансов сектор, продължи и през  2008 г. да провежда последователна политика, изразена в регулаторната, лицензионна и контролна дейност на комисията, като усилията бяха насочени и към активен анализ и мониторинг на пазарната ситуация и пазарните участници.
Регулаторната дейност на КФН бе концентрирана върху изготвянето и приемането на подзаконови нормативни актове. През 2008 г. беше приета Наредба за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар, както и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Също така, КФН прие изменения и допълнения на 15 наредби, както и на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.
В допълнение на нормативната дейност през изминалата година КФН прие 4 указания и 4 практики по прилагането на законови и подзаконови нормативни актове в сферата на застраховането, пенсионното осигуряване, както и относно дейността на дружества със специална инвестиционна цел. Също така, бяха приети стандарти, процедури и правила за организация, функциониране и управление на единна система –   Е-Register за предоставяне на информация от емитентите по чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2).
В областта на лицензионната дейност през 2008 г. Комисията издаде лиценз или съответно разрешение за извършване на дейност на 7 инвестиционни посредника, 9 управляващи дружества, 9 дружества със специална инвестиционна цел, един презастраховател, 5 здравноосигурителни дружества и едно пенсионноосигурително дружество. Също така КФН издаде разрешение на 14 управляващи дружества да организират и управляват 20 договорни фонда и разрешение на едно пенсионноосигурителни дружество за управление на 3 фонда за допълнително пенсионно осигуряване. Отнет е лиценз за извършване на дейност на едно управляващо дружество и на едно акционерно дружество със специална инвестиционна цел. В регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни  книжа бяха вписани 20 нови дружества и бяха отписани 10 дружества. Така към 15 декември броят на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, вписани в регистъра на КФН, е общо 390.
Във връзка с правото на свободно предоставяне на услуги на територията на ЕС до 15 декември КФН получи 318 нотификации от инвестиционни посредници, 29 нотификации от колективни инвестиционни схеми за нотифициране на общо 93 фонда и подфонда, 2 нотификации за управляващи дружества, 2 нотификации по проспекти и 3 за допълнения към проспекти на публични дружества, 72 за застрахователи и 504 за застрахователни брокери и агенти със седалище в държави членки. Освен това КФН получи 3 нотификации от инвестиционни посредници и 4 нотификации от застрахователи от държави членки, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България чрез създаване на клон при условията на свобода на установяване. Същевременно, КФН изпрати към държави от ЕС във връзка със свободното предоставяне на услуги на територията на ЕС 4 нотификации за инвестиционни посредници, 1 нотификация за управляващо дружество и 4 нотификации за застрахователи.
Във връзка с контролната дейност през 2008 г. Комисията за финансов надзор извърши общо 137 проверки на място в поднадзорните лица. Също така осъществени през периода бяха и над 7 300 проверки на предоставяните годишни и периодични отчети (месечни, тримесечни и шестмесечни), както и на всички други нормативно изискуеми документи, специфични за различните поднадзорни лица.
При извършване на документалния контрол и проверките на място бяха съставени 686 актове за установяване на административно нарушение и бяха издадени 127 решения за прилагане на принудителни административни мерки. Стойността на наложените административни наказания е в размер на 2 380 780 лв.

През 2008 г. Комисията проведе 56 заседания, от които 46 редовни и 10 извънредни заседания.

Пълният текст на отчета за дейността на КФН към края на 2008, представен на пресконференцията, е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Публикации”.