Решения от заседание на КФН от 23 декември 2008 г.

На свое заседание от  23  декември   2008 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри търгово предложение от „Холдинг Варна” АД, гр. Варна за закупуване чрез инвестиционен посредник „Централна Кооперативна Банка” АД, гр. София на акции на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 9.97 лв.

2. Одобри търгово предложениеот „ФеърПлей Интернешънъл” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД, гр. София на акции на „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 2.79 лв.

3. Издаде на УД „Съединение Асет Мениджмънт” АД,  разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Популярен фонд баланс”. Фондът е с умерен рисков профил, като ще инвестира преимуществено в акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

4. Издаде на УД „Евър управление на активи” АД, разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Евър Инвест”. Фондът е с умерен до висок  рисков профил, като ще инвестира преимуществено в акции, както и дългови ценни с потенциал за растеж на цените и в инструменти на паричния пазар, предимно с оглед поддържане на ликвидност и в условията на пазарни сътресения.

5. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ. Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 броя обикновени, необезпечени облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка, с фиксиран лихвен процент от 9% на годишна база, 6 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е  24 месеца, считано от датата на емитиране – 20.05.2008 г., падеж –  20.05.2010 г.

6. Потвърди проспект за допускане да търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „ФеърПлей Аграрен фонд”. Емисията е в размер на 3 000 000 евро, разпределени в 3 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро  всяка, с фиксиран лихвен процент 6 м. EURIBOR + 2.8 пункта, 6 -месечен период на лихвено плащане. Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране – 18.12.2007 г., падеж –  18.12.2012 г.

7. Допусна  Васил Райдовски до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за  17.01.2009 г.