Данни за застрахователния пазар към 31.07.2018 г. и към 30.06.2018 г.


Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане, както и от презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на второто тримесечие на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Представените месечни данни от застрахователите по общо застраховане и живото застраховане към края на месец юли 2018 г. и данните за второто тримесечие на 2018 г. по общо застраховане, животозастраховане, както  и от презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Решения от заседание на КФН на 27.09.2018 г.

На заседанието си на 27.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Матадор Прайм” ООД и за назначаване на квестор. Изпраща писмо до Националната комисия за пазари на ценни книжа на Кралство Испания с искане за информация и съдействие във връзка с производството по отнемане на лиценза, предвид обстоятелството, че основната част от клиентите на ИП „Матадор Прайм“ ООД са испански граждани.
 
2. Одобрява Ивайло Евгениев Йорданов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Дилингова финансова компания“ АД.
 
3. Одобрява Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама Застраховане“ ЕАД.
           
4. Одобрява Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.
 
5. Заличава „Международни панаири, конгреси и изложби“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Заличава „Панаирни и конгресни резервации – ДМК“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Отписва „Унифарм” АД, гр. София, (заличен търговец) като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
8. Не издава забрана на Дениз Ахмед Хюсеин за придобиване на пряко квалифицирано участие от капитала на инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД. Придобиването е в размер на 25 200 броя акции, представляващи 21% от капитала на дружеството.
 
9. Уведомява регулаторния орган на Република Румъния, че управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД има намерение да извършва дейност на територията на Румъния при условията на свободно предоставяне на услуги.
 
10. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) с искане за допълнителна информация относно намерението на  „Ur Trade Fix Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Уведомява и инвестиционния посредник „Ur Trade Fix Ltd”, че няма право да извършва дейност на територията на Република България до получаването в КФН на допълнителната информация от Регулаторния орган на Кипър.
 
11. Изпраща писмо до Надзорния орган върху застраховането (Superintendent of insurance) на Република Кипър за предоставяне на допълнителна информация във връзка с тяхното искане за предприемане на действия за извършване на определени плащания и банкови преводи от банковата сметка на „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ.
 
12. Изпраща писмо до ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на дружеството на JYSKE BANK, Дания.
           
13. Изпраща писмо до ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на дружеството на  JYSKE BANK, Дания.
 
14. Изпраща писмо до „Технопро Трейд“ ЕООД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заличаването на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
15. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Предстои обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Решения от заседание на КФН на 27.09.2018 г.


На заседанието си на 27.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Матадор Прайм” ООД и за назначаване на квестор. Изпраща писмо до Националната комисия за пазари на ценни книжа на Кралство Испания с искане за информация и съдействие във връзка с производството по отнемане на лиценза, предвид обстоятелството, че основната част от клиентите на ИП „Матадор Прайм“ ООД са испански граждани.
 
2. Одобрява Ивайло Йорданов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Дилингова финансова компания“ АД.
 
3. Одобрява Оливие Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама Застраховане“ ЕАД.
           
4. Одобрява Оливие Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.
 
5. Заличава „Международни панаири, конгреси и изложби“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Заличава „Панаирни и конгресни резервации – ДМК“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Отписва „Унифарм” АД, гр. София, (заличен търговец) като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
8. Не издава забрана на Дениз Хюсеин за придобиване на пряко квалифицирано участие от капитала на инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД. Придобиването е в размер на 25 200 броя акции, представляващи 21% от капитала на дружеството.
 
9. Уведомява регулаторния орган на Република Румъния, че управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД има намерение да извършва дейност на територията на Румъния при условията на свободно предоставяне на услуги.
 
10. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) с искане за допълнителна информация относно намерението на  „Ur Trade Fix Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Уведомява и инвестиционния посредник „Ur Trade Fix Ltd”, че няма право да извършва дейност на територията на Република България до получаването в КФН на допълнителната информация от Регулаторния орган на Кипър.
 
11. Изпраща писмо до Надзорния орган върху застраховането (Superintendent of insurance) на Република Кипър за предоставяне на допълнителна информация във връзка с тяхното искане за предприемане на действия за извършване на определени плащания и банкови преводи от банковата сметка на „Застрахователна компания Олимпик – клон България” КЧТ.
 
12. Изпраща писмо до ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на дружеството на JYSKE BANK, Дания.
           
13. Изпраща писмо до ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението за прехвърляне на дейността по управление на финансови активи на дружеството на  JYSKE BANK, Дания.
 
14. Изпраща писмо до „Технопро Трейд“ ЕООД с искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка със заличаването на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
15. Приема на второ гласуване Наредба за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Предстои обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Решения от заседание на КФН на 20.09.2018 г.


На заседанието си на 20.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации,  издадена от „Финанс Директ“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 300 000 евро, разпределени в 1300 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 евро. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 4,50%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 15.12.2017 г. и дата на падеж 15.12.2023 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество “Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Компас Глобъл Трендс”.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Ди Ви Баланс“ (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония”).
 
4. Издава одобрение на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
5. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАД Алианц България“ АД.
           
6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „Застрахователно акционерно дружество Алианц България живот“ АД
 
7. Заличава „Стела турс” ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от  КФН.
 
8. Изпраща писмo до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC)  с искане за допълнителна информация относно намерението на „Leadcapital Markets Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Уведомява инвестиционния посредник „Leadcapital Markets Ltd, че няма право да извършва дейност на територията на Република България до получаването в КФН на допълнителната информация от Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC).  
 
9. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Гърция (Hellenic Capital Market Commission – HCMC) и до инвестиционния посредник „Nuntius Brokerage and Investment Services S.A.” с искане за допълнителна информация относно намерението на  дружеството да закрие клона си на територията на Република България – „Нунциус Брокерски и Инвестиционни Услуги С.А. – клон България” КЧТ.
           
10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява. Предстои обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Решения от заседание на КФН на 20.09.2018 г.


На заседанието си на 20.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации,  издадена от „Финанс Директ“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 300 000 евро, разпределени в 1300 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 евро. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 4,50%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 15.12.2017 г. и дата на падеж 15.12.2023 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. Издава одобрение на управляващото дружество “Компас Инвест” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд “Компас Глобъл Трендс”.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Ди Ви Баланс“ (с предишно наименование ДФ „Ди Ви Хармония”).
 
4. Издава одобрение на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
5. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ЗАД Алианц България“ АД.
           
6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „Застрахователно акционерно дружество Алианц България живот“ АД.
 

7. Заличава „Стела турс” ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от  КФН.
 
8. Изпраща писмo до Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC)  с искане за допълнителна информация относно намерението на „Leadcapital Markets Ltd”, инвестиционен посредник, лицензиран от CySEC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Уведомява инвестиционния посредник „Leadcapital Markets Ltd, че няма право да извършва дейност на територията на Република България до получаването в КФН на допълнителната информация от Регулаторния орган на Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC).  
 
9. Изпраща писмо до Регулаторния орган на Гърция (Hellenic Capital Market Commission – HCMC) и до инвестиционния посредник „Nuntius Brokerage and Investment Services S.A.” с искане за допълнителна информация относно намерението на  дружеството да закрие клона си на територията на Република България – „Нунциус Брокерски и Инвестиционни Услуги С.А. – клон България” КЧТ.
           
10. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява. Предстои обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Решения от заседание на КФН на 18.09.2018 г.


На заседанието си на 18.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Отписва „Пангеа“ АД, гр. София, и „Пещоремонт“ АД (в ликвидация), гр. Елин Пелин, като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. От разгледаните до 17.09.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г. се допускат:
 

1. Галина Деянова Шотева
2. Николай Хараламбиев Поппалов
3. Александра Евгениева Костадинова
4. Георги Александров Тонков
5. Цветан Спасов Шишков
6. Петър Петров Андреев
7. Татяна Асенова Христова
8. Антон Атанасов Китипов
9. Велизар Захариев Фурлански
10. Весела Боткова Ботева
11. Давид Емилов Никифоров
12. Вилизар Богданов Чупетловски
13. Велимира Георгиева Георгиева
14. Петър Николаев Гюзелев
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г. се допускат:
 
1. Даниел Стоянов Стоянов
2. Вилизар Богданов Чупетловски
3. Велимира Георгиева Георгиева
4. Тошо Апостолов Михайлов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
3. Изпраща писмо до „БПД Индустриален Фонд за Недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти.

 

Решения от заседание на КФН на 18.09.2018 г.


На заседанието си на 18.09.2018 г. КФН реши:
 
1. Отписва „Пангеа“ АД, гр. София, и „Пещоремонт“ АД (в ликвидация), гр. Елин Пелин, като публични дружества и издадените от дружествата емисии ценни книжа от водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
 
2. От разгледаните до 17.09.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., се допускат следните лица:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г. се допускат:
 

1. Галина Шотева
2. Николай Поппалов
3. Александра Костадинова
4. Георги Тонков
5. Цветан Шишков
6. Петър Андреев
7. Татяна Христова
8. Антон Китипов
9. Велизар Фурлански
10. Весела Ботева
11. Давид Никифоров
12. Вилизар Чупетловски
13. Велимира Георгиева
14. Петър Гюзелев
 
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г. се допускат:
 
1. Даниел Стоянов
2. Вилизар Чупетловски
3. Велимира Георгиева
4. Тошо Михайлов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.
 
3. Изпраща писмо до „БПД Индустриален Фонд за Недвижими имоти“ АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти.

 

Решения от заседание на КФН на 17.09.2018 г.

На заседанието си на 17.09.2018 г. КФН реши:

1. Издава лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа  на „Централен депозитар“ АД съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012. Издаденият на „Централен депозитар“ АД лиценз включва всички основни услуги и всички спомагателни услуги от небанков тип съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 и предоставя възможност на депозитаря да осъществява дейност в други държави членки пряко или чрез връзки с други депозитари.

2. От разгледаните до 17.09.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., се допускат следните лица:До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г.:

1. Владимир Първанов
2. Ангел Кавръков
3. Александър Тотев
4. Милен Чакъров
5. Диана Стоилова
6. Миглена Минчева
7. Красимир Василев
8. Денислав Пинчев
9. Божидар Христов
10. Николай Христов
11. Антоанета Алексова
12. Петрушка Чолакова
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г.:
1. Антонио Минков
2. Александър Тотев
3. Тереза Шишкова
4. Станислав Атанасов
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.

3. Заличава „Лев Инс брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Заличава „Български брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ“ ЕООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г на „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД.

6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърсОдит” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество Енергия” АД.

7. Изпраща писмо до „Соно“ ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2018 г.


Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2018 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През второто тримесечие на 2018 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 52 703 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг. Общо 45 180 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2018 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 134 277 424 лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2018 г. са общо 92 748. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 274 452 398 лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2018 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2018

Списъци с поднадзорни лица с непогасени такси за общ финансов надзор за 2018 година


Комисията за финансов надзор обявява списъци на всички поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г., дължими до 31 януари 2018 г. Представени са таблици с неиздължилите се дружества по параграф 1д, ал.3 от ЗППЦК, АДСИЦ, облигационни емисии на публични дружества и други емитенти, публични дружества, застрахователни брокери и застрахователни агенти – физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор при неплащане в установения срок върху дължимите суми се начислява и дължи законна лихва за забава. Просрочените задължения за таксите за осъществяване на общ финансов надзор следва да бъдат заплатени от поднадзорните лица заедно с дължимата лихва към момента на плащане. Лихвата за забава не е включена в посочените списъци и за нейното изчисляване може да се ползва лихвения калкулатор от страницата на КФН на адрес http://212.122.187.56:8088/Rates/Calculator.aspx   
 
Следва да се има предвид, че просрочените такси за осъществяване на общ финансов надзор подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. При неплащане на таксите за общ финансов надзор в установените срокове комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Обявените списъци на поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. са актуални към 14.09.2018 г. и ще бъдат актуализирани и публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор всяка седмица.

Заплащането на таксите се извършва на касата на Комисията за финансов надзор или по следната банкова сметка в БНБ – ЦУ:

IBAN: BG95BNBG96613000141501
BIC: BNBGBGSD.