Решения от заседание на КФН на 17.09.2018 г.

На заседанието си на 17.09.2018 г. КФН реши:

1. Издава лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа  на „Централен депозитар“ АД съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012. Издаденият на „Централен депозитар“ АД лиценз включва всички основни услуги и всички спомагателни услуги от небанков тип съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 и предоставя възможност на депозитаря да осъществява дейност в други държави членки пряко или чрез връзки с други депозитари.

2. От разгледаните до 17.09.2018 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 10 и 11 ноември 2018 г., се допускат следните лица:До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 10 ноември 2018 г.:

1. Владимир Първанов
2. Ангел Кавръков
3. Александър Тотев
4. Милен Чакъров
5. Диана Стоилова
6. Миглена Минчева
7. Красимир Василев
8. Денислав Пинчев
9. Божидар Христов
10. Николай Христов
11. Антоанета Алексова
12. Петрушка Чолакова
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 11 ноември 2018 г.:
1. Антонио Минков
2. Александър Тотев
3. Тереза Шишкова
4. Станислав Атанасов
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.

3. Заличава „Лев Инс брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Заличава „Български брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ“ ЕООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г на „Застрахователно акционерно дружество Армеец” АД.

6. Утвърждава „ПрайсуотърхаусКупърсОдит” ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД за одиторски дружества по чл. 101, ал. 1 от Кодекса за застраховането, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество Енергия” АД.

7. Изпраща писмо до „Соно“ ЕООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявление за заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.