Решения на КФН от заседание на 27.10.2004 г.

1. Издава разрешение на "Балканска инвестиционна компания" АД, гр. София, да извършва дейност като инвестиционен посредник на територията на Р България и  сделки по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК – управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари на клиенти, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.


 2. Признава придобитата от Красимир Тахчиев квалификация от чуждестранен орган за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Одобрени са промените в програмното осигуряване на

Димана Ранкова – зам.- председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промените в програмното осигуряване на "СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ" АД,съгласно проект, представен в КФН.

Пълния текст на Решение 768 може да намерите в раздел "Документи".

ИД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"одобри  Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД "КД Пеликан" АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството на 20.10.2004 г.

Пълния тест на решение 767 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което отписва "Гарантстрой" АД, гр.Търговище от регистъра, воден от КФН.

Пълния тест на решение 759 може да намерите в раздел "Документи".

Вписана е емисия акции на Доверие Обединен Холдинг

На заседание от 21.10.2004 г. Комисията за финансов надзор реши да впише в публичния регистър  последваща емисия акции на “Доверие Обединен Холдинг” АД, гр. София. Емисията е издадена в резултат на увеличението на капитала на дружеството. Размерът на емисията е 6 574 924 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

Две нови разрешения за застрахователен брокер и един отказ

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разреши на“ХРОНОС” ООД, управлявано и представлявано от Тоня Петкова, да извършва дейност като застрахователен брокер на територията на България (решение №760 от 18.10.2004 г.).
Издаде също и разрешение на “ТОТАЛ ИНС” ООД да извършва дейност като застрахователен брокер (Решение № 764 от 19.10.2004 г.)
Потвърди доброволния отказ от извършване на дейност като застрахователен брокер на  “ИНШУРЪНС БРОУКЪРИДЖ” ЕООД, представлявано и управлявано от Ивайло Асенов.

Жанина Гечовска-Василева е одобрена за председател на УС на ЗАД “ЗК ЛЕВСКИ СПАРТАК” АД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”,одобри Жанина Гечовска-Василева за председател на УС на ЗАД “ЗК ЛЕВСКИ СПАРТАК” АД (Решение № 765 от 19.10.2004 г.).

Решения на КФН от заседание на 19.10.2004 г.

1. КФН прие окончателен проект на Кодекс за застраховането. Проектът ще бъде предоставен на Министерство на финансите за последващо съгласуване с всички заинтересовани институции.
С одобрения проект на Кодекс за застраховането се цели обединяване на разпръснатата досега нормативна уредба в един нормативен акт; пълно хармонизиране на българското застрахователно законодателство с това на Европейския съюз; преодоляване на несъвършенства и пропуски, установени в практиката по прилагането на досегашната нормативна уредба; осигуряване на по-висока ефективност на предварителния и текущия надзор с оглед по-пълна защита на интересите на застрахованите лица.
Приемането на Кодекс за застраховането се налага предвид необходимостта от пълно хармонизиране на националното законодателство с европейското право (acquis соmmunautaire), съгласно ангажиментите, поети от Република България в Допълнителната информация към Преговорната позиция по Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”
 В проекта на Кодекс за застраховането са транспонирани разпоредбите на 22 Европейски директиви, регламентиращи застрахователната дейност.
Приемането на проект на Кодекс за застраховането е поредна последователна стъпка в посока на хармонизирането на българското застрахователно и застрахователно-надзорно законодателство с европейското.

Проектът на кодекса ще бъда публикуван на интернет страницата на комисията.
2. КФН одобри заявлението за ограничаване дейността на инвестиционен посредник “Фаворит” АД гр. София. Посредникът няма да има право да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поема емисии от ценни книжа.

.

ПРИЛОЖЕНА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА НА ПОК

Със Заповед №  754-ПОД от 14.10.2004 г. на зам. председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" беше приложена принудителна административна мярка-задължително предписание на ПОК "ДСК-Родина" АД. Дадените задължителни предписания са във връзка с установени нарушения на Наредба №3 на КФН от 24.09.2003 г. Компанията е задължена да уведоми Националния осигурителен институт, ПОК"Доверие" АД, ПОК"Съгласие" АД, ПОД"Алианц-България" АД, ПОАД"ЦКБ-Сила"АД, "Ай Ен Джи  ПОД"ЕАД, ПОД "Лукойл Гарант-България" АД в срок до 31.10.2004 г. за наличието на валидно сключени осигурителни договори за 312 осигурени лица, за които не са били информирани своевременно. Компанията се задължава също така да изпрати писма до всичките 312 осигурени лица, с които има сключени осигурителни договори,  за да ги информира, че не е уведомила своевременно  НОИ  и посочените ПОД, от които те са  пожелали да се прехвърлят в  ПОК "ДСК- Родина" АД. В писмата  следва  да посочи, че поради това натрупаните средства  по индивидуалните им партиди не са прехвърлени, както и че НОИ и съответните ПОД ще бъдат уведомени до 31.10.2004 г. за сключените договори.
Основанието за дадените задължителни предписания е, че посочените договори са действителни и пораждат съответните правни последици. Целта на приложената принудителна административна мярка е отстраняване на вредните последици от извършеното нарушение и защита правата на осигурените лица.   

“МАРЕЛ БРОКЪРС” ООД и

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разреши на “МАРЕЛ БРОКЪРС” ООД и на "МАТ БРОКЕР" ЕООД да извършват дейност като застрахователни брокери на територията на България.

Пълния текст на решение 755 и 756 може да намерите в радзел "Документи".