Решения на КФН от заседание на 27.10.2004 г.

1. Издава разрешение на "Балканска инвестиционна компания" АД, гр. София, да извършва дейност като инвестиционен посредник на територията на Р България и  сделки по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК – управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари на клиенти, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.


 2. Признава придобитата от Красимир Тахчиев квалификация от чуждестранен орган за извършване на дейност като инвестиционен консултант.