Приложена е принудителна мярка на ПОК

Управление "Осигурителен надзор" извърши проверка във връзка с постъпил сигнал в КФН за нарушения на ПОК "ДОВЕРИЕ" АД по Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. При проверката се установи, че компанията незаконосъобразно е прекратила процедурата по прехвърляне на осигурени лица, въз основа на подписани от тях бланки на жалби и заявления за отказ от подадени заявления за промяна на участие и/или прехвърляне, изпратени им от ПОК "ДОВЕРИЕ" АД.

  Посочените действия са в нарушение на Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г., поради което със заповед № 782 – ПОД от 04.11.2004 г. Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" даде на ПОК "ДОВЕРИЕ" АД следните задължителни предписания:

1. ПОК "ДОВЕРИЕ" АД незабавно да спре разпространението на бланковото писмо до осигурените лица и на приложените към него жалба и заявление за отказ от подадено заявление.
 2. ПОК "ДОВЕРИЕ" АД незабавно да извърши всички произтичащи от Наредба № 3 от 24.09.2003г. действия за дружеството по промяна на участието във фонд и прехвърляне на натрупаните суми на осигурените лица, подали заявления за това, по отношение на които лица ПОК "ДОВЕРИЕ" АД е уведомило други пенсионноосигурителни дружества, че "прекратява процедурата по прехвърляне" и при представяне на уведомление за сключени договори "ще ги счита за невалидни".
За изпълнение на дадените задължителни предписания ПОК "ДОВЕРИЕ" АД следва да уведоми КФН на 16.11.2004г. и да представи информация за осигурените лица, които са прехвърлени към всяко едно пенсионноосигурително дружество, в изпълнение на предписанието по т.2 от заповедта.

 

Приложена е принудителна мярка на ПОК

Със заповед № 775 – ПОД от 28.10.2004 г. на Заместник председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", беше приложена принудителна административна мярка – задължително предписание на ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД.

Даденото задължително предписание е във връзка с установени нарушения на Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. Компанията е задължена да преразгледа заявления за промяна на участие на осигурени лица, на които е отказано прехвърляне с мотиви, които не са регламентирани в Наредба № 3. 
За изпълнение на дадените предписания на дружеството е даден срок да уведоми осигурените лица, съответните пенсионноосигурителни дружества и КФН  до 05.11.2004 г.

Приложена е принудителна мярка на ПОК

Управление "Осигурителен надзор" при КФН извърши проверка във връзка с провежданата от ПОК "ДОВЕРИЕ" АД кампания за изпращане на бланкови писма до осигурени лица. Писмата са изпращани до осигурени лица подали заявления за промяна на участие и/или прехвърляне на техните средства, натрупани по индивидуалните им осигурителни партиди във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от дружеството в съответни фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества. Към писмата са приложени и бланки на молби-заявления за отказ от подписани заявления за прехвърляне, които осигурените лица да подпишат и изпратят до ПОК "ДОВЕРИЕ" АД. При проверката се установи:
 Бланковото писмо на ПОК "ДОВЕРИЕ" АД изпращано от дружеството до осигурените лица съдържа текстове, които противоречат на т.6 и т.9 от Изисквания към съдържанието на рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, утвърдени от заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Осигурителен надзор" с Решение № 195-ПОД/11.03.2004 г. В него се съдържат неверни и подвеждащи осигурените лица текстове и твърдения, че процедурата по прехвърляне може да бъде спряна с подаването на бланковите заявления-декларации в ПОК "ДОВЕРИЕ" АД.
Промяната на участие и прехвърлянето на натрупаните суми по индивидуалните партиди на осигурените лица е регламентирано подробно в Наредба № 3 от 24.09.2003г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество /наредбата/. КФН прие и указание за тълкуване и прилагане на наредбата на  свое заседание с решение по протокол № 34 от 28.07.2004г., в което изрично се посочва, че в наредбата не е предвидена възможност осигуреното лице да прекрати започнала процедура по промяна на участието му и/или прехвърляне на средствата му от фонд за допълнително пенсионно осигуряване, чрез оттегляне на подаденото от лицето заявление. Мотивирането на отказ от страна на ПОК "ДОВЕРИЕ" АД за промяна на участие или прехвърляне на средствата на основание допълнително получен в дружеството "отказ от подаденото заявление" или прекратяването на процедура по промяна на участие и/или прехвърляне на основание допълнително постъпил в дружеството "отказ от подадено заявление" е в противоречие с нормативно установените основания за прекратяване на процедурата и за отказ за промяна на участие и/или за прехвърляне на средствата на осигурените лица.

  Със заповед № 612 – ПОД от 30.07.2004 г. на Бисер Петков – Заместник председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на ПОК "ДОВЕРИЕ" АД са дадени следните задължителни предписания:

1. ПОК "ДОВЕРИЕ" АД незабавно да прекрати изпращането на бланковото писмо до осигурените лица и на приложената към него молба-заявление за отказ от подписаните документи за прехвърляне.
2. ПОК "ДОВЕРИЕ" АД незабавно да предприеме действия за внасяне на промени в електронната страница на дружеството, като преустанови разпространяването на информацията в раздел "Проверка на заявления за прехвърляне" и представяна при наличие на подадено заявление за прехвърляне, с която на осигурените лица се дават указания за прекратяване процедурата по прехвърляне с изпращането на молба до ПОК "ДОВЕРИЕ" АД, като спре и разпространението на примерния текст на молбата за прекратяване на процедурата по прехвърляне.
3. ПОК "ДОВЕРИЕ" АД незабавно да преразгледа всички получени в дружеството заявления от осигурени лица, за които е прекратило процедурата за промяна на участие и /или прехвърляне или е отказало промяна на участие и/или прехвърляне с мотива "отказ от подаденото заявление".
За изпълнение на дадените предписания на дружеството е даден срок да уведоми КФН  до 06.08.2004  г.