“Елкабел” АД – гр. Бургас е отписано като публично дружество

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за отписване на на “Елкабел” АД – гр. Бургас като публично дружество от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.
Пълния текст на решение 779 може да намерите в радзел "Документи".