Решения от заседание на КФН на 30.07.2004 г.

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на Фуат Гювен за закупуване на акции на "Елкабел" АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Булброкърс" АД.

 2. "Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на СТС Инвест Холдинг" АД, гр. Габрово, за закупуване на акции на "Мехатроника" АД, гр. Габрово, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "БенчМарк Финанс" АД.

 3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на "S&B Holding" GmbH, Германия, за закупуване на акции на "Бентонит" АД, гр. Кърджали, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Стопанска и инвестиционна банка" АД.

 4. Отнема правото на "Бора Инвест" АД, гр. София, да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.