Решения на КФН от заседание на 03.11.2004 г

1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни обезпечени облигации в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми корпоративни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка една, със срок на падеж 84 месеца, с годишен лихвен процент – 6-месечния Euribor + 4,4%, с лихвени плащания на всеки шест месеца, издадени от "Руно – Казанлък" АД, гр. Казанлък.
Вписва "Руно – Казанлък" АД като емитент на емисия обезпечени облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни  обезпечени облигации в размер на 2 600 000 евро, разпределени в 2 600 броя обезпечени, поименни, безналични, лихвоносни облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, със срок до падежа 100 месеца и с лихвени плащания веднъж годишно, издадена от "Капитал Директ-1" АДСИЦ, гр. София.
Вписва емисията облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

3. Комисията  прие на първо четене  проект на Наредба за реда за създаването на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/ или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Проектонаредбата ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН и съгласувана със съответните заинтересовани лица и организации.

4.  Комисията  прие на първо четене  проект на Наредба за лицензиите, разрешенията и текущия контрол по Закона за застраховането и Закона за здравното осигуряване. Проектонаредбата ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН.