Решения от заседание на 29.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Владимир Симунович за член на надзорния съвет на „ЗК УНИКА ЖИВОТ“ АД.

2. Одобрява Юлиана Ликова за лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и съответно на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Одобрява замяната на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ.

4. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД и „АТА КОНСУЛТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

5. Признава придобитата от Деница Терзиева квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

6. Приема на първо гласуване проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 13.10.2022 г. включително.

7. От разгледаните до 29.09.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 12 и 13 ноември 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 12 ноември 2022 г., се допускат: Биляна Кръстева, Виктор Калайджиев, Никола Кирилов, Стоян Георгиев, Петър Таралански и Петко Ризов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 13 ноември 2022 г., се допуска: Емил Димитров. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им. Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 04.11.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

8. Удължава срока за представяне на допълнителни документи в производството за одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Блокс груп“ АД, до 30.12.2022 г.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд.

Решения от заседание на 27.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Отписва, по искане на заявителя, „ЗСК Лозово“ АД, гр. Бургас, като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 91 168 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG11ZSBUAT17, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Миролюб Иванов за прокурист и Евгения Пеева за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Кепитъл Инвест“ ЕАД.

Съобщение във връзка с провеждането изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисията за финансов надзор информира допуснатите до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер кандидати, че изпитът ще се провежда в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), с адрес: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. „Гусла” № 1 от 10:00 часа на части, както следва:

– базов модул „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“: 01.10.2022 г.;

– специализиран модул „Животозастраховане“: 08.10.2022 г.;

– специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане“: 15.10.2022 г.;

– специализиран модул „Пенсионно осигуряване“: 22.10.2022 г.

            Първата част на изпита, базов модул „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“,  ще се проведе на 01.10.2022 г. в аулата на ВУЗФ.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 9:00 часа. След обявяване на начало на изпита няма да се допускат кандидати в залата.

При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за самоличност;
 • химикалка със син цвят;
 • по желание, молив и гума за изтриване на молив;

На изпитите може да се използват следните калкулатори:

 • Texas Instruments BAII,
 • Texas Instruments BAII Plus,
 • Texas Instruments BAII Plus Professional,
 • Texas Instruments BA II Plus Business Analyst
 • HP 10B,
 • HP 12C.

            Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на други електронно-изчислителни средства.

            Актуалната информация, свързана с провеждането на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, е достъпна на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: https://www.fsc.bg/?page_id=43069 

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз

През м. август 2022 г. в КФН са получени 14 (четиринадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, които извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.

През периода е постъпило уведомление относно намерението на 1 (едно) застрахователно дружество със седалище в държава членка на ЕС да  извършва трансгранична дейност на територията на Република България, при условията на свободата на предоставяне на услуги. За периода не са постъпвали уведомления за оттегляне на намерението на застрахователи със седалище в държава членка да извършва дейност на територията на Република България. Към края на м. август 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които в КФН са постъпили уведомления за намерението им да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 420 (четиристотин и двадесет) дружества.

За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 7 (седем) застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 2 (две) уведомления относно преустановяване извършването на трансгранична дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България.  В резултат на това, към края на м. август 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в България, се увеличава до 2 102 (две хиляди сто и два).

През м. август 2022 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттегляне на намерението на местни застрахователи или застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към края на м. август 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки, се запазва на 17 (седемнадесет), а общият брой на местните застрахователни посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност, се запазва на 60 (шестдесет).

Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Откриване на изложбата „140 години застраховане в България“

Владимир Савов, заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ откри събитието

DSC 2194 scaled
Владимир Савов и Константин Велев (в ляво)

На 19 септември Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) представиха изложбата, посветена на 140 години от началото на застраховането в България.

Председателят на УС на АБЗ – г-н Константин Велев и г-н Владимир Савов – зам. председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“,  откриха изложбата, разположена на една от алеите в градината „Кристал“. На събитието присъстваха екипа на АБЗ, нейни членове – представители на застрахователните компании, граждани и гости на столицата.

Богатата архивна експозиция представя личности, основоположници на българското застраховане, емблематични сгради, останали в културната съкровищница на страната, но с ключово значение за изграждането на застрахователния сектор, и пресъздава най-важните и интересни факти от неговото основополагане до днес.

Г-н Савов сподели пред партньорите, организаторите и гостите на събитието: „Гледат ни 140 години история! Ние сме част от нещо голямо, което работи в полза на българските граждани и бизнес, на развитието на икономиката на страната. Пожелавам Ви здраве, още по-нататъшно дръзновение, вяра в бъдещето, иновативност в развитието на застрахователния сектор в България. Бих искал да Ви уверя, че в лицето на ръководството на Комисията за финансов надзор, винаги може да разчитате на професионализъм, на прозрачност и на партньорство“.

Изложбата на открито остава отворена за посетители до 3 октомври.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )


Решения от заседание на 20.09.2022

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява замяната на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Форуком фонд имоти“ АДСИЦ.

2. Одобрява замяната на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. София.

3. Отписва, в резултат на осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното дружество, „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 1 928 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100025110, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

4. Отписва, в резултат на осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното дружество, „Електрохолд Продажби“ AД, гр. София като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 5 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка и с ISIN код BG1100024113, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

5. Приема на първо гласуване проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 04.10.2022 г. включително.

6. От разгледаните до 20.09.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 12 и 13 ноември 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 12 ноември 2022 г., се допуска: Велко Манов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 13 ноември 2022 г., се допускат: Красимир Георгиев, Даниел Андреев и Велко Манов. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им. Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 04.11.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

Съобщение до допуснатите кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

1. Комисията за финансов надзор публикува списък на допуснатите до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер лица, по реда на подадените заявления:

29-00-10/ 25.05.2022 г.

29-00-11/ 27.05.2022 г.

29-00-12/ 27.05.2022 г.

29-00-13/ 30.05.2022 г.

28-00-10/ 30.05.2022 г.

 29-00-14/ 30.05.2022 г.

29-00-15/ 31.05.2022 г.

29-00-16/ 31.05.2022 г.

29-00-17/ 31.05.2022 г.

29-00-18/ 31.05.2022 г.

 29-00-19/ 01.06.2022 г.

29-00-20/ 03.06.2022 г.

29-00-21/ 07.06.2022 г.

29-00-22/ 07.06.2022 г.

29-00-23/ 08.06.2022 г.

29-00-24/ 09.06.2022 г.

29-00-25/ 09.06.2022 г.

29-00-26/ 10.06.2022 г.

29-00-27/ 10.06.2022 г.

29-00-28/ 10.06.2022 г.

29-00-29/ 13.06.2022 г.

29-00-30/ 13.06.2022 г.

29-00-32/ 15.06.2022 г.

29-00-33/ 15.06.2022 г.

29-00-34/ 15.06.2022 г.

29-00-35/ 15.06.2022 г.

29-00-36/ 15.06.2022 г.

29-00-37/ 15.06.2022 г.

29-00-38/ 15.06.2022 г.

29-00-39/ 16.06.2022 г.

29-00-40/ 16.06.2022 г.

29-00-41/ 16.06.2022 г.

29-00-42/ 16.06.2022 г.

29-00-43/ 16.06.2022 г.

29-00-44/ 17.06.2022 г.

29-00-45/ 17.06.2022 г.

29-00-46/ 17.06.2022 г.

29-00-47/ 17.06.2022 г.

29-00-48/ 17.06.2022 г.

29-00-49/ 17.06.2022 г.

29-00-50/ 20.06.2022 г.

29-00-51/ 20.06.2022 г.

29-00-52/ 20.06.2022 г.

29-00-53/ 20.06.2022 г.

29-00-54/ 20.06.2022 г.

29-00-55/ 20.06.2022 г.

29-00-56/ 20.06.2022 г.

29-00-57/ 20.06.2022 г.

2. Ред за заплащане на дължимата такса за явяване на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер:

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване за явяване на изпит се заплаща такса съобразно тарифата за таксите, събирани от КФН – приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

За всеки модул се заплаща такса в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева.

ВАЖНО е да се има предвид, че таксата представлява сбор от дължимите суми за всеки модул, до който лицето е допуснато, и е дължима най-късно 5 дни (календарни) преди първата дата на провеждане на изпита, т.е. в срок до 26.09.2022 г. (вкл.)

Таксата можете да платите:

 • по сметка на КФН: IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD, или
 • в брой на каса в сградата на административния орган.

Комисията за финансов надзор уведомява, че в изпълнение на чл. 8, ал. 3 от Наредба № 31 от 2 август 2006 г. на изпит нямат право да се явят и няма да бъдат допуснати до изпитната зала кандидатите, които не са заплатили дължимата такса съобразно посочения по-горе ред.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие на 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие на 2022 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2022 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 112 654 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 91 949 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2022 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 387 101 979.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие на 2022 г. може да намерите в раздел: Осигурителна дейност / Статистика / Статистика и анализи / 2022.

Решения от заседание на 15.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Доверие”.

2. Признава придобитата от Людмил Людмилов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Германия относно намерението на инвестиционен посредник „МК Брокерс” AД (предишно наименование „Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС” АД) да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Германия.

4. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Делтасток” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с искане за издаване на разрешение да извършва дейност по чл. 9, ал. 2 от ЗПФИ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г.

Решения от заседание на 13.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва „Топлофикация – Плевен“ АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Вписва емисия в размер на 20 512 356 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG1100004214, издадена от „Топлофикация – Плевен“ АД, гр. Плевен, и представляващи регистрирания капитал на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Одобрява Владимир Тодоров за член на надзорния съвет на „БАЕЗ“ ЕАД.

3. Приема на първо гласуване на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 13.10.2022 г. включително.

4. Изпраща писмо до „ЕЗОК“ ЗАД” АД, с което уведомява дружеството, че не са налице правни пречки относно прехвърляне на ключова функция за съответствие от „ЕЗОК“ ЗАД” АД на Николай Божилов.

5. Прекратява производство за одобрение на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД.

6. Прекратява производство за одобрение на член и на независим член на съвета на директорите на „ЗК АКСИОМ“ АД.

7. Изпраща писмо до Петя Вълчева във връзка с административно производство за признаване на правоспособност на отговорен актюер, придобита извън Република България.