Решения на КФН от заседание от 31.03.2004 г.

1. Комисията вписа  в публичния регистър последваща емисия ценни книжа, издадена от "Св. Св. Константин и Елена" АД, гр. Варна. Емисията, издадена в резултат на увеличение капитала на дружество, е в размер  на 2 085 456  броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.

2. Комисията  прие на първо четене  проект на Наредба за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заемане на ценни книжа. Проектонаредбата ще бъде публикувана на интернет страницата на КФН и съгласувана със съответните заинтересовани лица и организации.
 
3. КФН прие  на Указания за прилагане на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Одобрени са правилата за оценка на портфейла на ИД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на инвестиционно дружество ИД "АДВАНС ИНВЕСТ" АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството на 21.03.2004 г.

Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на осем инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на   "Обединена българска банка" АД, ТБ "Алианц България" АД, "Българо-американска кредитна банка" АД, "ИП Фаворит"  АД, "Токуда Банк" АД, "БНП Париба (България)" ЕАД, ТБ "Юнионбанк" АД и "Маклер – 2002" АД
Пълния текст на решенията 244, 245, 253, 254, 255, 256, 257 и 258 може да намерите в раздел "Документи".

КФН отправя покана за обсъждане на проекта на НАРЕДБА за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за ДПО

Комисията за финансов надзор прие проект на НАРЕДБА за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на фондове за допълнително пенсионно осигуряване на 24 март 2004 г. КФН отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането на проекта на НАРЕДБАТА.

Вашите коментари по предложения за обсъждане проект на Наредбата може да изпращате до 14 април 2004 г. на адрес: София 1000, пл. “Св. Неделя” 6 или на е-mail адрес: nar_actueri@fsc.bg Пълния текст на проекта на Наредбата се намира на web – страницата на Комисията за финансов надзор в раздел “Нормативна уредба”-проектонаредби

Срокът за внасяне на първа вноска на таксата за 2004 г. за осъществяване на общ финансов надзор изтича на 31 март 2004 г.

Заместник – председателят, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор /КФН/, уведомява публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, че срокът за внасяне на първа вноска на таксата за 2004 г. за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки съгласно чл.27, ал.1, т.7 от Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/ изтича на 31 март 2004 г.
Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН при неплащане на таксата в установения срок, за забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.

В случай на неизпълнение на задължението за внасяне на дължимите такси в законоустановения срок, в изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН Комисията за финансов надзор ще предприеме действия по тяхното принудително събиране чрез откриване на производство за издаване индивидуален административен акт за публично държавно вземане.

На основание чл.15, ал.1, т.15 във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗКФН дружеството е необходимо да уведоми КФН за платените такси по чл. 27, ал.1, т.7 от ЗКФН, като към писмото приложи и копие от платежен документ.

  Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат  преведени дължимите суми e:
    БНБ – ЦУ
    пл. “Ал. Батенберг” № 1
    Банков код 661 966 11
    Сметка № 300 014 150 8
    БИН 630 130 147 0

“БЗОК ЗАКРИЛА” АД получи разрешение да предлага нов здравноосигурителен пакет

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "БЪЛГАРСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАКРИЛА" АД да предлага нов здравноосигурителен пакет "Стоматологична помощ".

Г-н Кафелов одобри промените в общите условия и образците на здравноосигурителни договори, приложими при останалите здравноосигурителни пакети, за предлагането на които "БЗОК ЗАКРИЛА" АД има разрешение.

Пълния текст на решение 243 може да намерите в раздел "Документи".

Георги Желев е одобрен за представител на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Георги Желев за представител на "БАНКА ДСК" ЕАД в качеството й на член на съвета на директорите на ЗАД "БУЛСТРАД ДСК-ЖИВОТ" АД.

Пълния текст на решение 246 може да намерите в раздел "Документи".

ЗАД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде допълнително разрешение на "ЗАД "АРМЕЕЦ" АД за нов вид застраховка по раздел ІІ, т. 12 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането – "Гражданска отговорност, свързана с притежването и използването на плавателни съдове".
Пълния текст на решение 248 може да намерите в раздел "Документи".

Промота България” ЕАД се задължава да впише в регистъра на публичните дружества последващата емисия от акции на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което задължава лицата, които управляват и представляват "Промота България" ЕАД в срок от три работни дни от получаване на настоящото решение да заявят за вписване в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, последващата емисия от акции на дружеството в размер на 2 800 000 броя безналични, поименни акции, издадена въз основа на решение на Съвета на директорите от 12.11.2003 г.

Пълния текст на Решение 227 може да намерите в раздел "Документи".