Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант


На свое заседание, проведено на 30.07.2018 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 60 от 30.07.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 10.11.2018 г. (събота) и 11.11.2018 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”, 10-11 ноември 2018 г.

Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7, в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg.

Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 10 ноември 2018 г. (събота) и 11 ноември 2018 г. (неделя), се подават в периода от 01 август 2018 г. (сряда) до 24 август 2018 г. (петък) включително.

В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.

Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити, няма да бъдат разгледани.

Решения от заседание на КФН на 30.07.2018 г.

 
На заседанието си на 30.07.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с искане за замяна на обслужващо дружество.
 
2. Вписва  в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа последваща емисия акции, издадена от „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, гр. София,  в размер на 399 996 (триста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 978 301 лева на 1 378 297 лева и е с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество “ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорен фонд (ДФ) „ДСК Алтернатива“, ДФ „ДСК Алтернатива 1“ (старо наименование ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар“) и ДФ „ДСК Алтернатива 2“ (старо наименование ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро“).
 
4. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с подадено заявление за прекратяване на управлявания от дружеството договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“.
 
5. Вписва „Градус” АД, гр. Стара Загора като публично дружество във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа и емисия акции, издадена от „Градус” АД, в размер на 243 608 710 лева, разпределена в 243 608 710 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.
 
6. Прекратява образуваното производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Прайм Брокеридж” АД (в процес на учредяване), поради оттегляне на заявлението.
 
7. Издава одобрение на управляващото дружество “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и на промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Райфайзен Консервативен Фонд (България)”.
 
8. Издава одобрение на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
9. Издава одобрение на управляващото дружество “Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Тексим Консервативен Фонд” (старо наименование ДФ „Тексим Парични Пазари”).
 
10. Издава одобрение на управляващото дружество “Компас Инвест” АД за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Компас Евроселект”.
 
11. Приема ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти (на 10 ноември 2018 г.) и инвестиционен консултант (на 11 ноември 2018 г.). За изпитите са съставени и тематични конспекти, които ще бъдат публикувани на страницата на КФН.
 
12. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Лев инс” АД.
 
13. Открива производство по заличаване на „Лев инс брокер” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
14. Открива производство по заличаване на „Български брокер” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Одобрява Дора Георгиева Симеонова за лице, което осъществява функцията по вътрешен одит на „Европейска застрахователна и осигурителна компания ЗАД” АД.
 
16. Одобрява Александър Проценко за изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България живот” АД.
 
17. Утвърждава „Ърнст и Янг одит“ ООД и „Афа“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Джи Пи презастраховане“ ЕАД.
 
18. Утвърждава „Ърнст и Янг одит“ ООД и „Афа“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Дженерали застраховане“ АД.
 
19. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество ОЗК – застраховане ” АД.
 
20. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД.
 
21. Изпраща писмо до „Групама животозастраховане“ ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама животозастраховане“ ЕАД.
 
22. Изпраща писмо до „Групама застраховане“ ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама застраховане“ ЕАД.
 
23. Изпраща писмо до „Застрахователна компания България иншурънс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с утвърждаването на „БДО България“ ООД и „Одит-корект“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
 
24. Прилага принудителна административна мярка спрямо ЗК „Лев Инс” АД, с която назначава „Захаринова и партньори“ ООД и „Ековис одит България“ ООД да извършат съвместна финансова, актюерска и друга проверка на застрахователя към 30.06.2018 г.
 
25. Одобрява Анелия Атанасова Димитрова за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
26. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31/2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява. Проектът е публикуван на интернет страницата на КФН в раздела за обществени консултации, като срокът за даване на бележки и предложения по него е 30-дневен от датата на публикуване (29.08.2018 г.).
 
27. Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа допълнителна емисия в размер на 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро към вписаната емисия облигации от 400 000 000 евро, издадена от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е със сетълмент на 31.07.2018 г., с падеж на 28.06.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50%, с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно (12-месечен срок).
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 30.07.2018 г.

 
На заседанието си на 30.07.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ, гр. София, с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с искане за замяна на обслужващо дружество.
 
2. Вписва  в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа последваща емисия акции, издадена от „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, гр. София,  в размер на 399 996 (триста деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 978 301 лева на 1 378 297 лева и е с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество “ДСК Управление на активи” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за управление на риска и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на управляваните от него договорен фонд (ДФ) „ДСК Алтернатива“, ДФ „ДСК Алтернатива 1“ (старо наименование ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар“) и ДФ „ДСК Алтернатива 2“ (старо наименование ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро“).
 
4. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с подадено заявление за прекратяване на управлявания от дружеството договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“.
 
5. Вписва „Градус” АД, гр. Стара Загора като публично дружество във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа и емисия акции, издадена от „Градус” АД, в размер на 243 608 710 лева, разпределена в 243 608 710 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.
 
6. Прекратява образуваното производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Прайм Брокеридж” АД (в процес на учредяване), поради оттегляне на заявлението.
 
7. Издава одобрение на управляващото дружество “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ и на промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Райфайзен Консервативен Фонд (България)”.
 
8. Издава одобрение на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
9. Издава одобрение на управляващото дружество “Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него договорен фонд „Тексим Консервативен Фонд” (старо наименование ДФ „Тексим Парични Пазари”).
 
10. Издава одобрение на управляващото дружество “Компас Инвест” АД за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на управлявания от него договорен фонд „Компас Евроселект”.
 
11. Приема ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти (на 10 ноември 2018 г.) и инвестиционен консултант (на 11 ноември 2018 г.). За изпитите са съставени и тематични конспекти, които ще бъдат публикувани на страницата на КФН.
 
12. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Лев инс” АД.
 
13. Открива производство по заличаване на „Лев инс брокер” ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
14. Открива производство по заличаване на „Български брокер” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
15. Одобрява Дора Симеонова за лице, което осъществява функцията по вътрешен одит на „Европейска застрахователна и осигурителна компания ЗАД” АД.
 
16. Одобрява Александър Проценко за изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България живот” АД.
 
17. Утвърждава „Ърнст и Янг одит“ ООД и „Афа“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Джи Пи презастраховане“ ЕАД.
 
18. Утвърждава „Ърнст и Янг одит“ ООД и „Афа“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Дженерали застраховане“ АД.
 
19. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно акционерно дружество ОЗК – застраховане ” АД.
 
20. Утвърждава „Ековис одит България“ ООД и „Захаринова и партньори“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Застрахователно дружество ОЗОК Инс” АД.
 
21. Изпраща писмо до „Групама животозастраховане“ ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама животозастраховане“ ЕАД.
 
22. Изпраща писмо до „Групама застраховане“ ЕАД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с одобрението на Оливие Луис Жорж Пекьо за член на Съвета на директорите на „Групама застраховане“ ЕАД.
 
23. Изпраща писмо до „Застрахователна компания България иншурънс” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка с утвърждаването на „БДО България“ ООД и „Одит-корект“ ООД за одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
 
24. Прилага принудителна административна мярка спрямо ЗК „Лев Инс” АД, с която назначава „Захаринова и партньори“ ООД и „Ековис одит България“ ООД да извършат съвместна финансова, актюерска и друга проверка на застрахователя към 30.06.2018 г.
 
25. Одобрява Анелия Димитрова за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
26. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31/2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява. Проектът е публикуван на интернет страницата на КФН в раздела за обществени консултации, като срокът за даване на бележки и предложения по него е 30-дневен от датата на публикуване (30.08.2018 г.).
 
27. Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа допълнителна емисия в размер на 150 000 000 (сто и петдесет милиона) евро към вписаната емисия облигации от 400 000 000 евро, издадена от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Емисията е със сетълмент на 31.07.2018 г., с падеж на 28.06.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,50%, с периодичност на лихвените плащания веднъж годишно (12-месечен срок).
 
 
 

Предварителни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2018 г.


Представените предварителни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2018 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2018“. Предварителните данни не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Данни за застрахователния пазар към 31.03.2018 г.


Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на първото тримесечие на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Данни за застрахователния пазар към 31.12.2017 г.


Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастраховане съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на 2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Важна информация относно подаването на годишни и 6-месечни справки и отчети на застрахователните брокери


Във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор (КФН) на периодичните справки и отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, обръщаме внимание, че съгласно „Поясненията във връзка с попълването и представянето в КФН на годишни и периодични справки и отчети на застрахователните брокери“, следва да се представят в КФН освен справките от Приложение 2.1-2.8 и 3.1-3.4, и отчетът съгласно Приложение 1 от Заповед № 332 на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор" от 15.10.2012 г., допълнена със Заповед № 10 от 13.01.2016 г., съдържащ данни за брокера, подлежащи на вписване във водените от КФН регистри.

Пакетът от справки, отчети и приложения е публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и Образци“, „Застрахователен Пазар“ в „Пакет от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2018 г.“.

Комисията за финансов надзор напомня, че не се дължат такси за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа


След влизането в сила на новата тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор, от началото на 2018-а година често се налага да бъдат връщани на емитенти внесени от тях  такси за разглеждане на проспекти. В тази връзка Комисията за финансов надзор напомня на емитентите и на инвестиционните посредници, че като мярка за подкрепа на капиталовия пазар в България не се събират такси от Комисията за финансов надзор в случаите на:
 
– потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа;
– за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК;
– за издаване на потвърждение на базов проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК;
– за издаване на потвърждение на допълнение към проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК.
 
За тези производства по потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа няма да бъде събирана такса от Комисията за финансов надзор  до 1.1.2021 година.
Приложението, което съдържа дължимите към КФН такси, може да видите на страницата на КФН в раздел: Начало/Нормативна уредба/Закони.

КФН публикува консултативен документ и въпросници за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор


КФН инициира стартирането на процес на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и заинтересовани дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор.

Първа стъпка е публикуването на консултативен документ, насочен към FinTech дружества, предоставящи финансови иновации в небанковия финансов сектор и въпросник, адресиран към поднадзорни на КФН лица на официалната интернет страница на КФН в раздел Финансови иновации/Консултации.

Заинтересованите лица се приканват да изпратят своите отговори на запитванията по подписания с електронен подпис консултативен документ или въпросник на електронна поща на КФН fintech@fsc.bg или на място в Деловодство на КФН в срок до 30 Септември 2018 г.

Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България


Комисията за финансов надзор публикува резюме на Анализ на пазара на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България. Анализът за периода между 2012 и 2017 година е направен на основата на обобщени данни, предоставени от застрахователите в България, които предлагат застраховка „Гражданска отговорност“ и генерираните данни от КФН от Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) на Гаранционния фонд.

Представени са фактическите показатели за четирите рискови групи: леки автомобили и товарни автомобили с допустима максимална маса до 5 тона; товарни автомобили с допустима максимална маса над 5 тона и автобуси; седлови влекачи; моторни превозни средства, различни от посочените в първите три рискови групи.

В табличен вид за разглеждания период са представени средният брой автомобили по рискови групи за периода 2012-2017 г., средната честота на претенциите и средният размер на изплатените претенции, както неимуществените такива и техният дял в общо броя на претенциите.
В последната част на анализа са разгледани разходите и резултатите на премиите както на база на пазарните данни, така и на база предоставените от застрахователите индивидуални данни.

Направените по различни методи изчисления показват, че за най-масовите превозни средства – автомобили, камиони и автобуси, събраните премии за 2017 година не са достатъчни, за да покрият разходите на застрахователите.

Пълния текст на резюмето на анализа може да намерите тук.