Решения от заседание на КФН на 25.02.2016 г.

  1. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, гр. София с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия и представяне на документи във връзка с проспект за публично предлагане на акции.
  2. Изпраща писмо за непълноти до „СИС Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) с искане за коригиране на представените в производството документи.
  3. Признава придобитата от Константин Николаев Стойчев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
  4. Удължава срока за отстраняване на констатираните непълноти и представяне на допълнителни документи в производството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Евролийз ауто” ЕАД, с 45 дни, считано от датата, на която изтича предходното удължаване на срока.

Решения от заседание на КФН на 25.02.2016 г.

На заседанието си на 25.02.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, гр. София с указания за отстраняване на непълноти и несъответствия и представяне на документи във връзка с проспект за публично предлагане на акции.


2. Изпраща писмо за непълноти до „СИС Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) с искане за коригиране на представените в производството документи.

3. Признава придобитата от Константин Стойчев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Удължава срока за отстраняване на констатираните непълноти и представяне на допълнителни документи в производството за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Евролийз ауто” ЕАД, с 45 дни, считано от датата, на която изтича предходното удължаване на срока.

Решения от заседание на КФН на 22.02.2016 г.

На заседанието си на 22.02.2016 г. КФН реши:

 
1. Отказва да издаде потвърждение на проспект за публично предлагане на емисия акции в резултат на увеличаване на капитала на „Индустриален фонд” АД.

2. Одобрява промени в Устава на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

3. Издава разрешение на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Комфорт” в ДФ „Ди Ви Хармония”, организирани и управлявани от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД.

4. Одобрява промени в устава на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ.

5. Предоставя получена информация относно намерението на ИП „Матадор Прайм” OOД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Испания на компетентния орган на приемащата държава. Изпраща писмо до ИП „Матадор Прайм” OOД, с което да уведомява дружеството, че може да започне да извършва горепосочената дейност.

6. Образува производство по отнемане на издадения на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Уведомява дружеството за възможност в срок от седем дни от получаване на уведомлението, юридическото лице да представи в КФН обяснения и/или възражения по така образуваното производство.
 
7. Отхвърля жалба от „НУРТС България” ЕАД срещу решение № 19–Е от 12.01.2016 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция относно промяна в данните по чл. 46, ал. 1, т. 2 от КЗ на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Кралство Испания относно промяна в данните по чл. 46, ал. 1, т. 2 от КЗ на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД

Решения от заседание на КФН на 22.02.2016 г.

На заседанието си на 22.02.2016 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде потвърждение на проспект за публично предлагане на емисия акции в резултат на увеличаване на капитала на „Индустриален фонд” АД.

2. Одобрява промени в Устава на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

3. Издава разрешение на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД за преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Комфорт” в ДФ „Ди Ви Хармония”, организирани и управлявани от УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД.

4. Одобрява промени в устава на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ.

5. Предоставя получена информация относно намерението на ИП „Матадор Прайм” OOД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Испания на компетентния орган на приемащата държава. Изпраща писмо до ИП „Матадор Прайм” OOД, с което да уведомява дружеството, че може да започне да извършва горепосочената дейност.

6. Образува производство по отнемане на издадения на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Уведомява дружеството за възможност в срок от седем дни от получаване на уведомлението, юридическото лице да представи в КФН обяснения и/или възражения по така образуваното производство.
 
7. Отхвърля жалба от „НУРТС България” ЕАД срещу решение № 19–Е от 12.01.2016 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция относно промяна в данните по чл. 46, ал. 1, т. 2 от КЗ на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД
 
9. Изпраща уведомление до компетентния орган на Кралство Испания относно промяна в данните по чл. 46, ал. 1, т. 2 от КЗ на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД

Данни за дейността на застрахователните брокери през 2015 г.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2015 г. възлизат на 170 056 хил. лв., нараствайки с 9% на годишна база спрямо края на 2014 г., когато същите са били в размер на 156 193 хил. лв.
От всички начислени комисиони, преимуществен дял или над 90% представляват приходите от комисиони по застраховки в общото застраховане и едва 9%  – съответно в животозастраховането.
На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 5%, а в животозастраховането с почти 30%.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2015 г., възлиза на 1 000 267 хил. лв. (890 681 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 12%, от които 903 419 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 96 861 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави (822 444 хил. лв. и 68 237 хил. лв. съответно дванадесет месеца преди това).
От реализирания чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 799 438 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 99 690 хил. лв. в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2015 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (35% дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (4% дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2015 г. е основно по застраховка „Живот” и рента (над 70%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” и „Злополука” (по 9%-ен и 11%-ен дял от записаните премии в животозастраховането).
С оглед на всичко гореизложено Ви информираме, че актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършвали дейност към 31.12.2015 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

EIOPA публикува информация за предстоящите стрес тестове на застрахователния сектор

В Комисията за финансов надзор постъпи информация за това, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е публикувал на своята интернет страница раздел с информация във връзка с предстоящото провеждане на стрес тест на застрахователния сектор през 2016 г.

Повече информация може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Stress-test-2016.aspx

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2015 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 386 863 лица, като нараства спрямо 31.12.2014 г. с 2,23 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2015 г. са акумулирани нетни активи на стойност 9 337 982 хил. лв. В сравнение с края на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 14,37 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2015 г. възлизат на 169 922 хил.лв., което представлява увеличение с 14,49 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2015 г. е в размер на 48 658 хил.лв.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2015 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 15.02.2016 г.

На заседанието си на 15.02.2016 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, в размер 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100003158, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
 
2. Прекратява образуваното производство за издаване на потвърждаване на проект на проспект за първично публично предлагане на емисия обезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Виена Реал Естейт” ЕАД, гр. София.
 
3. Уведомява компетентния орган на Кралство Испания относно намерението на ИП „Бенч Марк Финанс” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на страната.
 
4. Прекратява образуваното производство за издаване на потвърждаване на проект на проспект за първично публично предлагане на емисия обезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Виена Реал Естейт” ЕАД, гр. София.
 
5. Признава придобитата от Ангел Ангелов квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

Решения от заседание на КФН на 15.02.2016 г.

На заседанието си на 15.02.2016 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде потвърждение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД, в размер 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100003158, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.
 
2. Прекратява образуваното производство за издаване на потвърждаване на проект на проспект за първично публично предлагане на емисия обезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Виена Реал Естейт” ЕАД, гр. София.
 
3. Уведомява компетентния орган на Кралство Испания относно намерението на ИП „БенчМарк Финанс” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на страната.
 
4. Прекратява образуваното производство за издаване на потвърждаване на проект на проспект за първично публично предлагане на емисия обезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Виена Реал Естейт” ЕАД, гр. София.
 
5. Признава придобитата от Ангел Христов Ангелов квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
 
6. Приема за сведение приетия от Управляващия комитет документ „Преглед на активите на пенсионните фондове и балансите на застрахователите в България: Последващи действия”. Документът може да намерите тук: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец януари 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 януари 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 523.
   
През месец януари 23 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 31 януари 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2085.  
  
През януари едно застрахователно дружество със седалище на територията на Република България е заявило намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 януари 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 13.     
  
През месец януари няма застрахователни посредници със седалище на територията на Република България заявили намерението си да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 януари 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 39.      
      
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.