Насоки относно одиторската работа във връзка с прилагането на единен европейски електронен формат за финансовите отчети на емитенти на ценни книжа, търгувани на регулирани пазари


    С цел информиране на всички заинтересовани лица Комисията за финансов надзор уведомява, че във връзка с одитирането на финансови отчети, изготвени в съответствие с единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ, European Single Electronic Format – ESEF), въведен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълване на Директивата за прозрачност 2004/109/ЕО Комитетът на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) е приел и публикувал Насоки на КЕОНО относно одиторската работа във връзка с прилагането на ЕЕЕФ.
    Комисията за финансов надзор обръща внимание, че ЕЕЕФ се отнася до финансови отчети на публични дружества и емитенти на ценни книжа, съдържащи финансови данни за 2020 г. и за следващите години.
    Насоките са достъпни на английски език на интернет страницата на Европейската комисия и могат да бъдат изтеглени от тук.
   Насоките са достъпни и на български език от интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и могат да бъдат изтеглени от тук.

 

Решения от заседание на КФН на 31.03.2020 г.


На заседанието си на 31.03.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Томов Девелопмент“ ЕООД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД на 8560 броя акции от капитала на „Велина“ АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Разширява издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД с инвестиционни дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 и с допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 4, т. 6 и т. 7 от ЗПФИ.
 
3. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преобразуването чрез вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Решения от заседание на КФН на 31.03.2020 г.


На заседанието си на 31.03.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Томов Девелопмент“ ЕООД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД на 8560 броя акции от капитала на „Велина“ АД, гр. Велинград, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Разширява издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД с инвестиционни дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и т. 6 и с допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 4, т. 6 и т. 7 от ЗПФИ.
 
3. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преобразуването чрез вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Одобрени са средства за финансиране на дейности по безопасност на движението по пътищата


На заседанието си на 30.03.2020 г. КФН реши:
 
    Одобрява проект на Министерство на вътрешните работи, съдържащ конкретни дейности, които да бъдат финансирани със средства от Гаранционния фонд (ГФ). Средствата, предвидени за инвестиционни разходи за 2020 г., възлизат на 1 688 000 лева и са предназначени за финансиране на конкретни дейности по безопасност на движението по пътищата. Разпоредбата на чл. 560 от Кодекса за застраховането (КЗ) предвижда 5 % от средствата на Гаранционния фонд (ГФ) за незастраховани МПС, набрани през предходната година от вноски по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, да се изразходват за инвестиционни разходи за техника и информационни и комуникационни технологии за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец февруари 2020 г. в КФН са получени 23 (двадесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители, едно уведомление за предстоящо сливане и едно увезомление на отнемане на лиценз на застраховател.  
    Към 29.02.2020 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 641.
    За периода 01.02.2020 г. – 29.02.2020 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 9 (девет) нови застрахователни посредника от държави членки да извършват дейност в България, както и за 3 (три) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. Към 29 февруари 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 2616.
    През месец февруари 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружесства със съделище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.02.2020 г. – 29.02.2020 г. КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на нови застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

КФН с променени срокове по отношение на поднадзорните си лица


Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн., ДВ, бр. 28/24.03.2020 г. се предвиждат специални правила, част от които оказват влияние върху дейността на поднадзорните лица на Комисията за финансов надзор и върху потребителите на финансови услуги. Във връзка с преодоляване на възможни забавяния на крайните срокове за надзорно докладване по време на действието на извънредното положение, се прилагат нови срокове, които са оповестени в приложената таблица.

С решение КФН прие да спазва Препоръките относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, и Практика за прилагането им,  която можете да намерите на сайта на КФН на следния адрес:

https://www.fsc.bg/bin/documents/27956_file.pdf
 
Таблица с промяна на сроковете със ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. може да намерите на следния линк.
Подробна информация можете да намерите тук.

КФН обръща внимание на емитентите, които предвиждат да представят финансовите си отчети в рамките на удължените срокове: Те трябва да оповестяват прогнозна дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване


Настоящото съобщение се отнася до всички емитенти на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар.
 
Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който е обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, са удължени сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите. Разпоредбите на закона съответстват на подхода за удължаване на сроковете, предвиден в издаденото на 27.03.2020 г. публично изявление на ЕОЦКП за насърчаване на координирани действия от националните компетентни органи по отношение на задълженията на емитентите да публикуват периодична информация за периоди на отчитане, приключващи на 31 декември 2019 г. или следващи периоди, в контекста на COVID-19.
 
КФН обръща внимание на емитентите, които предвиждат да представят финансови си отчети след първоначално предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа срокове и в рамките на удължените срокове, да оповестят на Комисията и на обществеността прогнозната дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване.
 
КФН приканва емитентите към прилагане на добрата корпоративна практика и съобразяване с Публичните изявления на ЕОЦКП.

Решения от заседание на КФН на 26.03.2020 г.


На заседанието си на 26.03.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Тексим Банк“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 22 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации с базов актив – обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стоийност 1000 лева за облигация. Лихвата е фиксирана в размерна 2,2% на годишна база за целия период на заема, платима на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 7 години, считано от датата на издаване на емисията.
Вписва посочената емисия конвертируеми необезпечени облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното в КФН търгово предложение от „Невена“ ЕООД, гр. Варна, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на акции от капитала на „Родна Земя Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Потвърждава допълнение към проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, потвърден с Решение № 1249 – ПД от 28.11.2019 г. и допълнението към проспекта, потвърдено с Решение № 1331 – ПД от 23.12.2019 г.
 
4. Съгласува избора на „КПМГ ОДИТ“ ООД и „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД и управляваните от него фондове.
 
5. Приема да спазва в надзорната си практика Препоръки относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално осигуряване.
Приема Практика по прилагането на Препоръките относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/COVID-19.
Неофициален превод на Препоръките може да намерите тук
 
6. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с регистрацията на дружеството като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.

Решения от заседание на КФН на 26.03.2020 г.


На заседанието си на 26.03.2020 г. КФН реши:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми необезпечени облигации, които ще бъдат издадени от „Тексим Банк“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 22 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации с базов актив – обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стоийност 1000 лева за облигация. Лихвата е фиксирана в размерна 2,2% на годишна база за целия период на заема, платима на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 7 години, считано от датата на издаване на емисията.
Вписва посочената емисия конвертируеми необезпечени облигации, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното в КФН търгово предложение от „Невена“ ЕООД, гр. Варна, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на акции от капитала на „Родна Земя Холдинг” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Потвърждава допълнение към проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, гр. София, потвърден с Решение № 1249 – ПД от 28.11.2019 г. и допълнението към проспекта, потвърдено с Решение № 1331 – ПД от 23.12.2019 г.
 
4. Съгласува избора на „КПМГ ОДИТ“ ООД и „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД и управляваните от него фондове.
 
5. Приема да спазва в надзорната си практика Препоръки относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално осигуряване.
Приема Практика по прилагането на Препоръките относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/COVID-19.
Неофициален превод на Препоръките може да намерите тук
 
6. Изпраща писмо до „Българска фондова борса” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с регистрацията на дружеството като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.

КФН и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) подпомагат капиталовия пазар чрез информация за потенциалното въздействие на COVID-19 върху прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“


За да изпълни присъщите й цели за защита на интересите на инвеститорите, за създаване на стабилност, прозрачност и доверие на капиталовия пазар, за да координира корпоративната отчетност, Комисията за финансов надзор дава гласност на публичното изявление на ЕОЦКП. То се отнася до всички емитенти на ценни книжа, допуснати до търговия на регулирани пазари, както и до одиторите на тези емитенти. Особено внимание на настоящото изявление следва да обърнат емитентите, в чиито баланси значителна част заемат финансовите инструменти.
На 25.03.2020 г. ЕОЦКП публикува на своята интернет страница публично изявление с цел насърчаване последователното прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в Европейския съюзи за избягване на различията в практиката по прилагането на МСФО 9 в специфичния контекст на въздействието на COVID-19.
Емитентите на ценни книжа, допуснати до търговия на регулирани пазари и техните одитори следва да вземат предвид това публично изявление при прилагането на МСФО 9.
Емитентите следва внимателно да обмислят очакваното въздействие на COVID-19 върху финансовата им рамка. Оценяването на това въздействие изисква оценка на конкретните условия и обстоятелства, които позволяват да се прави разлика между мерки, които имат въздействие върху кредитния риск за периода на очаквания живот на финансовите активи, и тези, които са адресирани до временните ограничения по отношение на ликвидността на кредитополучателите.
ЕОЦКП счита, че емитентите следва внимателно да оценяват въздействието на мерките за икономическа подкрепа и мерките за облекчаване върху финансовите инструменти и техните условия. Това включва оценка на това дали тези мерки водят до изменение на финансовите активи и дали измененията водят до тяхното отписване.
При липса на конкретни насоки в МСФО 9, емитентите разработват своите счетоводни политики в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки и принципите на МСФО 9. Определянето дали е налице основание за отписване зависи от това дали изменението на условията върху съответния инструмент се счита за съществено или не.
Предвид очакваното въздействие на COVID-19 и значението на прилагането на МСФО 9, ЕОЦКП подчертава необходимостта от последователното и висококачествено прилагане на стандарта, както и от прозрачност на това въздействие върху потребителите на финансови отчети. Следва да се има предвид, че при изготвянето на финансовите отчети е необходимо съобразяване с цялостното изявление на ЕОЦКП, достъпно тук.
Кредитните институции в Република България, които са емитенти на ценни книжа, допуснати до търговия на регулирани пазари, следва да обърнат внимание и  на изявлението на Европейския банков орган (ЕБО) относно пруденциалната рамка и счетоводните последици от COVID-19.
Отчитайки ролята на епидемията от COVID-19 за българския капиталов пазар и възможното й силно въздействие върху търговията с финансови инструменти, публичното изявление на ЕОЦКП е от съществено значение особено в светлината на възможността инвеститорите да вземат информирани решения на базата на осигурена от емитентите във възможно най-висока степен прозрачност.
Комисията за финансов надзор, чиято мисия е поддържането на стабилност и прозрачност на финансова система в България и защитата на интересите на инвеститорите, ще следи за прилагането на препоръките от това публично изявление на ЕОЦКП в оповестяванията на емитентите.