КФН обръща внимание на емитентите, които предвиждат да представят финансовите си отчети в рамките на удължените срокове: Те трябва да оповестяват прогнозна дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване


Настоящото съобщение се отнася до всички емитенти на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар.
 
Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който е обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, са удължени сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите. Разпоредбите на закона съответстват на подхода за удължаване на сроковете, предвиден в издаденото на 27.03.2020 г. публично изявление на ЕОЦКП за насърчаване на координирани действия от националните компетентни органи по отношение на задълженията на емитентите да публикуват периодична информация за периоди на отчитане, приключващи на 31 декември 2019 г. или следващи периоди, в контекста на COVID-19.
 
КФН обръща внимание на емитентите, които предвиждат да представят финансови си отчети след първоначално предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа срокове и в рамките на удължените срокове, да оповестят на Комисията и на обществеността прогнозната дата на публикуването им и причините за по-късното публикуване.
 
КФН приканва емитентите към прилагане на добрата корпоративна практика и съобразяване с Публичните изявления на ЕОЦКП.