КФН с променени срокове по отношение на поднадзорните си лица


Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн., ДВ, бр. 28/24.03.2020 г. се предвиждат специални правила, част от които оказват влияние върху дейността на поднадзорните лица на Комисията за финансов надзор и върху потребителите на финансови услуги. Във връзка с преодоляване на възможни забавяния на крайните срокове за надзорно докладване по време на действието на извънредното положение, се прилагат нови срокове, които са оповестени в приложената таблица.

С решение КФН прие да спазва Препоръките относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, и Практика за прилагането им,  която можете да намерите на сайта на КФН на следния адрес:

https://www.fsc.bg/bin/documents/27956_file.pdf
 
Таблица с промяна на сроковете със ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. може да намерите на следния линк.
Подробна информация можете да намерите тук.

КФН с променени срокове по отношение на поднадзорните си лица


Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн., ДВ, бр. 28/24.03.2020 г. се предвиждат специални правила, част от които оказват влияние върху дейността на поднадзорните лица на Комисията за финансов надзор и върху потребителите на финансови услуги. Във връзка с преодоляване на възможни забавяния на крайните срокове за надзорно докладване по време на действието на извънредното положение, се прилагат нови срокове, които са оповестени в приложената таблица.

С решение КФН прие да спазва Препоръките относно гъвкав надзорен подход по отношение на крайните срокове за надзорно отчитане и публично оповестяване – Коронавирус/COVID-19 (EIOPA-BoS-20/236), издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, и Практика за прилагането им,  която можете да намерите на сайта на КФН на следния адрес:

https://www.fsc.bg/bin/documents/27956_file.pdf
 
Таблица с промяна на сроковете със ЗМДВИПОРНС от 13 март 2020 г. може да намерите на следния линк.