Изявление на ЕОЦКП (ESMA) относно инвестиционните препоръки през социалните медии


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), регулаторът на пазарите на ценни книжа в ЕС, обяснява правилата, които се прилагат в случаите, когато някой, установен в или извън ЕС, разпространява информация, предлагаща инвестиционно решение относно финансовите инструменти, емитирани в ЕС (напр. акции или облигации), насочено към широка аудитория. Разпространението на информация би включвало например споделяне на мнение относно настоящата или бъдещата цена на определена акция.
В правото на ЕС това се нарича инвестиционна препоръка.
Какво представлява инвестиционната препоръка? Правото на ЕС определя инвестиционната препоръка като информация, която препоръчва или предлага инвестиционна стратегия, пряко или косвено, относно един или няколко финансови инструмента или емитентите им, включително становища по отношение на настоящата или бъдещата стойност или цена на такива инструменти, предназначени за канали за разпространение или за обществеността. Каналите за разпространение могат да бъдат аналитични доклади, статии, традиционни медии или дори социални медии.
Кой следва да прочете това изявление? Всеки, който препоръчва инвестиции по някакъв начин или форма чрез която и да е платформа, и всеки, който взема инвестиционни решения въз основа на инвестиционни препоръки, направени на която и да е платформа. Това включва социалните медии.
Какъв е проблемът тук? Възможността инвеститорите да бъдат подведени. Инвестиционните препоръки трябва да бъдат направени по конкретен и прозрачен начин, така че инвеститорите, преди да вземат инвестиционно решение, да могат да знаят и оценяват: 1) достоверността на препоръката и нейната цел; и 2) всички интереси на авторите на препоръките. По този начин всеки е свободен да изразява мнение, без да нанася потенциални вреди на други хора в процеса.
Кой изготвя инвестиционни препоръки? Обикновено фирми като банки и брокери, но също и финансови анализатори. Въпреки това може да се счита, че други лица, които предлагат инвестиционна стратегия, изготвят инвестиционна препоръка, когато предложението е предназначено за по-широко разпространение. Това ще включва публикуване в социалните медии. Освен това, ако някой често изготвя инвестиционни препоръки, като целта му е да се достигне до широка аудитория и той се представя като притежаващ финансов експертен опит, това може да означава, че човекът би могъл да се счита за експерт. В такъв случай законът изисква повече оповестявания.
Къде са правилата? Правилата се съдържат в Регламент (ЕС) № 596/2014 на ЕС относно пазарната злоупотреба. Те изискват от лицата, които отправят инвестиционни препоръки, да оповестяват самоличността си, да представят препоръки по обективен начин и да оповестяват всички взаимоотношения или обстоятелства, които биха накърнили обективността. За експертите трябва да се спазват допълнителни правила.
Какво се случва, ако правилата не се спазват? Регулаторните органи на ЕС проактивно проследяват поведението, нарежданията и сделките на инвеститорите на пазара.   Извършва се разследване, в случай че има основание за това. Ако правилата, свързани с инвестиционните препоръки, не се спазват, могат да бъдат наложени глоби или по-нататъшни надзорни действия, които евентуално могат да включват препращане към прокуратурата.

Удължен е срокът за подаване на заявления за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери до 01.11.2021 г.


Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички заинтересовани лица, че на заседание, проведено на 26.10.2021 г., е взето решение за удължаване на срока за подаване на заявления за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер съгласно Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН, който ще се проведе на 27.11.2021 г.
Срокът за подаване на заявленията е удължен до 01.11.2021 г., включително.
Всички заинтересовани лица следва да подадат заявление за допускане до изпита съгласно утвърден образец, ведно с приложимите документи по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г., а именно: свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 303,  ал.  1,  т.  1  от  КЗ; нотариално заверено копие от диплома за висше образование, придобито в страната, съответно  легализиран превод на диплома за висше образование, придобито във висше училище извън Република България, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 303, ал. 2 от КЗ и декларация за обстоятелствата по чл. 303, ал. 1, т. 2 – 4 от КЗ, съгласно образец.
Заявленията могат да се подават всеки работен ден в деловодството на КФН или подписани с електронен подпис на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg. За явяване на изпит се заплаща такса в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, на основание раздел I, точка VI, ред 15 във връзка с раздел IV, т. IV от Тарифа за таксите, събирани от КФН по Закона за Комисията за финансов надзор, по следната банкова сметка: IBAN:  BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD.
В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.
Тематичният обхват на изпита е публикуван на интернет страницата на КФН, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”, където ще бъде оповестен списъкът на допуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с провеждането на този изпит.  
 
Изпитът ще се проведе съобразно всички приети противоепидемични мерки. Във връзка със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г., допълнена на 21.10.2021 г., на министъра на здравеопазването (МЗ) и по-конкретно с т. 2 и т. 31 от нея, допуснатите кандидати следва да отговарят на изискването  да бъдат ваксинирани  или  преболедували  COVID-19  или  разполагат  с  отрицателен  резултат от проведено  преди  влизане  в  мероприятието  изследване,  удостоверено  с  валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на МЗ.

Комисията за финансов надзор проведе онлайн ХIХ-тото издание на образователната програма: „Небанковият финансов сектор в България”


    Комисията за финансов надзор проведе ХIХ-тото издание на образователната програма: „Небанковият финансов сектор в България” в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров”.
    Програмата е специално насочена към ученици и учители от средните икономически училища. За втора година, събитието се проведе онлайн под формата на три уебинара на 8, 15 и 22 октомври. В трите поредни октомврийски петъка бяха представени темите: Осигурителен пазар, Застрахователен пазар и Капиталов пазар. За първи път учениците се запознаха и с няколко нови теми, а именно Защита на потребителите, Финтех бизнес модели и Киберсигурност и криптовалути.
    Образователната програма премина с презентациите на експерти от КФН и на опитни специалисти, както от частния, така и от публичния сектор. Участниците бяха запознати от Владимир Ташков – изпълнителен директор на фондация „Атанас Буров“ с дейността на фондация „Атанас Буров“ и с възможността за кандидатстване за ученически и студентски стипендии. Асоциацията на българските застрахователи представи същността на застраховането, видовете застраховане и застрахователния пазар в България. Учениците се запознаха и с дейността на Комисията за финансов надзор, която регулира небанковия финансов сектор в България.
    След лекционната част последва и практически етап, в който участниците виртуално посетиха пенсионноосигурително и застрахователно дружество, инвестиционен посредник и Българската фондова борса, където станаха свидетели как функционира капиталовият пазар, разбраха каква е същността на застраховането и защо е необходимо пенсионното осигуряване.
    По време на откриването на образователната програма г-жа Деница Кирова – главен секретар на Комисията за финансов надзор благодари на всички партньори включили се в програмата. В обръщението си към участниците, тя отбеляза, че за Комисията за финансов надзор е особено важно провеждането на тази образователна програма, защото чрез нея се представя функционирането на сектори, които са изключително важни за българската икономика.
    „Обръщам се към Вас – ученици, и бих искала да Ви пожелая да бъдете будни, да откривате света постоянно и с любопитство, да търсите непрекъснато отговорите на въпросите, които Ви вълнуват. Вярвам, че образователната програма „Небанковият финансов сектор в България“ ще Ви даде ценни знания и ще отговори на много от въпросите Ви.“, каза г-жа Кирова.
    В ХIХ-то издание на образователната програмата участие взеха тридесет ученици и дванадесет учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Велинград, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дряново, Кюстендил, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Петрич, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Шумен.
    Програмата „Небанковият финансов сектор в България” е единствена по рода си за страната ни. Тя е една от най-дългосрочните инициативи на Комисията за финансов надзор, стартирала още от самото ѝ създаване и превърнала се в истинска традиция. Целта на образователната програма е учениците от средните професионални училища в България да получат отлична възможност за кариерно ориентиране в сферата на небанковия финансов сектор, както и да повишат знанията си и финансовата си грамотност, това е и една от стратегическите цели на Комисията – защита на потребителите чрез финансово ограмотяване.
    Програмата завърши на 22-ри октомври, след третия уебинар, с виртуално връчване на удостоверенията на участниците.

 

Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления за трето тримесечие на 2021 г. от страна на емитентите на ценни книжа


Комисията за финансов надзор обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на публично уведомление за финансовото състояние за трето тримесечие на 2021 г. пред КФН и медия изтича на 01.11.2021 г.
Съгласно чл. 100 о1, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът е длъжен да представи на КФН публично уведомление/отчет за финансовото си състояние за трето тримесечие на 2021 г. в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление/отчет за финансовото състояние на дружеството се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Публичното уведомление/отчет за финансовото състояние на дружеството се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия. в законоустановения срок, а именно в срок до 01.11.2021 г. включително.

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2021 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец август 2021 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”.

Решения от заседание на КФН на 26.10.2021 г.


На заседанието си на 26.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Алаа Сауаид за управител на инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ООД.
 
2. Издава разрешение на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за управление на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“, Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“.
 
3. Съгласува избора на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ата Консулт“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него пенсионни фондове. 
 
4. Вписва „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД в регистъра на застрахователните брокери воден от КФН.
 
5. Удължава срока за подаване на заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на лицата по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение, до 01.11.2021 г.
 
6. Изпраща писма до регулаторния орган на Република Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) и до инвестиционен посредник FXCM EU Ltd, лицензиран от CySEC, относно намерението на инвестиционния посредник да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.

Решения от заседание на КФН на 26.10.2021 г.


На заседанието си на 26.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Алаа Сауаид за управител на инвестиционен посредник „Ъп Тренд“ ООД.
 
2. Издава разрешение на „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД за управление на Универсален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“, Професионален пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве“.
 
3. Съгласува избора на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ата Консулт“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него пенсионни фондове. 
 
4. Вписва „ЕЛ ЕЙЧ БРОКЕРС“ ООД в регистъра на застрахователните брокери воден от КФН.
 
5. Удължава срока за подаване на заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на лицата по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение, до 01.11.2021 г.
 
6. Изпраща писма до регулаторния орган на Република Кипър (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC) и до инвестиционен посредник FXCM EU Ltd, лицензиран от CySEC, относно намерението на инвестиционния посредник да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България.

Комисията за финансов надзор инициира дискусионен документ сред поднадзорните си лица относно използването на Изкуствен интелект (ИИ)

   
    Като част от Стратегията за наблюдение на финансовите иновации на Комисията за финансов надзор за периода 2021–2024 г., КФН продължава линията си на ангажираност да развива и подобрява своята надзорна дейност заедно с останалите европейски регулатори и активно да търси уеднаквяване на националните регулаторни рамки и практики в сферата на финансовите иновации, включително на внедряването на модели за изкуствен интелект.
    Именно в тази насока, водена от принципа си за активна комуникация и диалог с поднадзорните лица, КФН предприе проучване за набелязване на ключовите теми, свързани с предимствата, предизвикателствата и развитието на ИИ. Целта е чрез разсъждения, мнения и критики да бъде по-детайлно анализирана разглежданата иновация и очертана настоящата и бъдещата посока на развитие.
    На зададените въпроси са отговорили общо 106 поднадзорни лица. Най-активни са застрахователните брокери – 81%, последвани от застрахователните дружества – 16%.
    Темите в инициирания дискусионен документ бяха свързани с тенденциите в развитието на ИИ, ползите и недостатъците от внедряването му, както и предизвикателствата, пред които са изправени компаниите, а именно: инвестициите, които трябва да направят и нивото на услуга, която да предложат. Не на последно място бе потърсено мнението на поднадзорните лица по отношение на нагласите им от по-мащабно използване ИИ от страна на регулатора, като отговорите отразиха положителна нагласа към политиката по подкрепа на внедряването на ИИ от страна на надзорния орган.
    Амбициозните цели, които си поставя КФН в сферата на финансовите иновации налага работа в унисон с наложените европейски принципи като според нивото на риск, което пораждат съответните системи за ИИ, ще бъдат определяни изисквания, на които трябва да отговарят същите, съобразно използваните количествени и качествени данни, ангажирана човешка сила в процеса и подхода на валидиране, тестване и документиране на данните. Ключови за въвеждането на система за ИИ ще бъдат ясно определените мениджърски отговорности по отношение на съответния бизнес процес, нивото на риск при аутосорсинг на услугата, гарантиране безпристрастността на резултатите, използваните алгоритми в процесите на вземане на решения, премахване възможностите за действия свързани със законови нарушения.
    Публикуваната на страницата на Комисията за финансов надзор актуализирана „Стратегия за наблюдение на финансовите иновации за периода 2021–2024 г.“, цели установяване на диалог между регулаторния орган и бизнеса, с оглед очертаване на възможни бъдещи съвместни инициативи по интеграция на ИИ системите в небанковия финансов сектор.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2021 г.


Представените данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2021 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Общо Застраховане“ „2021“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 21.10.2021 г.


На заседанието си на 21.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград.
Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100008213, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 3,60% (360 базисни точки), но общо не по-малък от 2,70% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 30.07.2021 г. и дата на падеж 30.07.2030 г.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Карол инвестмънт“ ЕАД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 16 199 981 броя акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“.

4. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Професионален пенсионен фонд”.

5. Съгласува избора на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД на „Захаринова Нексиа“ ООД  и „Ековис Одит България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него пенсионни фондове.

6. Издава лиценз на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.
Издава одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите, на промени в Правилата за оценка и управление на риска и на промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.

7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Сердика Капитал” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.