Решения от заседание на КФН на 21.10.2021 г.


На заседанието си на 21.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Асенова крепост“ АД, гр. Асеновград.
Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100008213, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 3,60% (360 базисни точки), но общо не по-малък от 2,70% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 30.07.2021 г. и дата на падеж 30.07.2030 г.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Карол инвестмънт“ ЕАД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 16 199 981 броя акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация) от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“.

4. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Професионален пенсионен фонд”.

5. Съгласува избора на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД на „Захаринова Нексиа“ ООД  и „Ековис Одит България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него пенсионни фондове.

6. Издава лиценз на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.
Издава одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите, на промени в Правилата за оценка и управление на риска и на промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.

7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Сердика Капитал” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

Съобщение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери

 

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 05.10.2021 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер съгласно Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение.

Изпитът ще се проведе на 27.11.2021 г.

В срок до 20.10.2021 г. заинтересованите лица следва да подадат заявление за допускане до изпита съгласно утвърден образец, ведно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г., а именно: свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 303,  ал.  1,  т.  1  от  КЗ; нотариално заверено копие от диплома за висше образование, придобито в страната, съответно  легализиран превод на диплома за висше образование, придобито във висше училище извън Република България, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 303, ал. 2 от КЗ и декларация за обстоятелствата по чл. 303, ал. 1, т. 2 – 4 от КЗ, съгласно образец.

Заявленията могат да се подават всеки работен ден в деловодството на КФН или подписани с електронен подпис на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg. За явяване на изпит се заплаща такса в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, на основание раздел I, точка VI, ред 15 във връзка с раздел IV, т. IV от Тарифа за таксите, събирани от КФН по Закона за Комисията за финансов надзор, по следната банкова сметка: IBAN:  BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD.

Тематичният обхват на изпита е публикуван на интернет страницата на КФН, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”, където ще бъде оповестен списъкът на допуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с провеждането на този изпит.  

Предупреждение към потенциалните инвеститори


Комисията за финансов надзор на Република България предупреждава всички потенциални инвеститори, че Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com, не разполага с лиценз за инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности
Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава всички потенциални инвеститори, че Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com и дружествата „Ей енд И Продъктс“ ЕООД и „Ей енд И Продуктс“ ЕООД не разполагат с лиценз, издаден от КФН или от компетентен орган на друга държава членка да извършват дейност като инвестиционен посредник и  нямат право да предоставят инвестиционни услуги и/или да извършват инвестиционни дейности. Изброените дружества нямат право да получават парични суми от лица с цел инвестирането им във финансови инструменти.
КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти, трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности.
Актуален списък с дружествата, които не притежават лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България можете да намерите тук.
Информация за дружества и платформи, за които е налична информация, че не са лицензирани, може да бъде намерена и на интернет страниците на:

Данни за максималния размер на техническата лихва


На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви октомври 2021 г. до 31-ви декември 2021 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел "Пазари", Застрахователен пазар", "Статистика”, "Животозастраховане“.

Решения от заседание на КФН на 19.10.2021 г.


На заседанието си на 19.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „ПАРК“ АДСИЦ.
Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIВOR с надбавка от 4.50%, но общо не по-малък от 3.60% годишно, с дата на емитиране 09.06.2021 г. и дата на падеж 09.06.2030 г., с ISIN код BG2100006217.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Одобрява Лозана Славчова за прокурист на инвестиционен посредник „Фактори“ АД.
 
3. Изпраща писмо до „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Решения от заседание на КФН на 19.10.2021 г.


На заседанието си на 19.10.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „ПАРК“ АДСИЦ.
Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIВOR с надбавка от 4.50%, но общо не по-малък от 3.60% годишно, с дата на емитиране 09.06.2021 г. и дата на падеж 09.06.2030 г., с ISIN код BG2100006217.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
2. Одобрява Лозана Славчова за прокурист на инвестиционен посредник „Фактори“ АД.
 
3. Изпраща писмо до „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Финансовият надзор на Република Румъния отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.,


На 05.10.2021 г. Комисията за финансов надзор беше уведомена от Органа за финансов надзор на Република Румъния (FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY ROMANIA) за отнемането на лиценза на румънския застраховател SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. поради изпадане на застрахователя в неплатежоспособност. Предприети са действия от страна на румънския национален компетентен орган пред компетентния съд на Румъния за откриване на производство по несъстоятелност на застрахователното дружество.
 
SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. има право да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, но по информация на румънския Орган за финансов надзор застрахователят няма издадени застраховки за покритие на рискове, разположени на територията на Република България.    
 
Съобщението за отнемането на лиценза е публикувано на интернет страницата на Органа за финансов надзор на Република Румъния на адрес: https://asfromania.ro/en/a/2191/press-release.
 
Комисията за финансов надзор своевременно ще публикува на интернет страницата си: www.fsc.bg информация във връзка с откритото производството по несъстоятелност на SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.
 
Актуална информация може да бъде получена и чрез информационния център на Комисията: 0800 40 444 (безплатен телефонен номер).

Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в специално интервю за сайта Dir.bg


Savov_interview„Прилагането на регламента „Платежоспособност II“ се очаква в краткосрочен план да доведе до освобождаването на до 90 млрд. евро капитал/финансов ресурс, който застрахователите от ЕС могат да използват за подпомагане на икономическото възстановяване след настоящата глобална криза“. Това заяви г-н Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в специално интервю за сайта dir.bg.
Г-н Савов допълни още, че „ Тези до 90 млрд. евро биха били освободени в краткосрочен план, при условие че пълната комбинация от опции на ЕК бъде приложена в настоящия им вид. Очаква се с въвеждането на промените през следващите няколко години тези средства да намаляват, включително и заради измененията в пазарните условия.“
Сред останалите теми, които заместник-председателят на КФН коментира е и ускорената дигитализация на застрахователния пазар, предизвикана от пандемията, като неговото мнение, базирано на последните налични данни в КФН е, че през последната година рискът от COVID-19 е сравнително ограничен за застрахователния сектор. Пазарът е в относително добро финансово състояние и е подготвен да посрещне евентуална следваща вирусна вълна.
Цялото интервю може да прочетете тук.

Разпореждане на Софийски районен съд


На свое заседание от 07.10.2021 г. КФН взе решение да изпрати искане до Председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 716-ИП/28.09.2021 г. и чрез които в срок до 07.10.2021 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги;
Председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН (14.10.2021 г.), да спрат достъпа от територията на Република България до четирите изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез същите се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.
Разпореждането на Председателя на Софийски районен ведно с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл чрез вливане на „Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft“ в „Provinzial Rheinland Versicherung Aktiengesellschaft“


Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Федерална Република Германия за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл чрез вливане на „Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft“ в „Provinzial Rheinland Versicherung Aktiengesellschaft“.
След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Федерална Република Германия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от „Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft“ в „Provinzial Rheinland Versicherung Aktiengesellschaft“.