Предупреждение към потенциалните инвеститори


Комисията за финансов надзор на Република България предупреждава всички потенциални инвеститори, че Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com, не разполага с лиценз за инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности
Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава всички потенциални инвеститори, че Infinitrade, опериращо чрез интернет страница www.infinitrade.com и дружествата „Ей енд И Продъктс“ ЕООД и „Ей енд И Продуктс“ ЕООД не разполагат с лиценз, издаден от КФН или от компетентен орган на друга държава членка да извършват дейност като инвестиционен посредник и  нямат право да предоставят инвестиционни услуги и/или да извършват инвестиционни дейности. Изброените дружества нямат право да получават парични суми от лица с цел инвестирането им във финансови инструменти.
КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти, трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности.
Актуален списък с дружествата, които не притежават лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България можете да намерите тук.
Информация за дружества и платформи, за които е налична информация, че не са лицензирани, може да бъде намерена и на интернет страниците на:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори на следното: инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

В тази връзка потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че следните дружества не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество:

1. TraderXP (TraderXP LTD)

2. „DEALERWEB” LTD

3. „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД)

4. „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД)

5. „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;

6. „Инстафорекс” (InstaForex), Русия;

7. „Хотфорекс” (HotForex), Мавриций;

8. „СитиКепитъл” ООД, гр. София;

9. „Буллгериан Трейдинг Груп”, гр. София;

10. „Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс” ЕООД, гр. София;

11. „Инста София” ООД;

12. „Islandbay Services” Ltd. с търговско наименование Broker Capital;

13. „Брокерс Стар” ООД.

 

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

 

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111   

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно надзиравани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори на следното: инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти. Относно дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

В тази връзка потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че следните дружества не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество:

1. TraderXP (TraderXP LTD)

2. „DEALERWEB” LTD

3. „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД)

4. „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД)

5. „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;

6. „Инстафорекс” (InstaForex), Русия;

7. „Хотфорекс” (HotForex), Мавриций;

8. „СитиКепитъл” ООД, гр. София;

9. „Буллгериан Трейдинг Груп”, гр. София;

10. „Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс” ЕООД, гр. София;

11. „Инста София” ООД;

12. „Islandbay Services” Ltd. с търговско наименование Broker Capital;

13. „Брокерс Стар” ООД.

 

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

 

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България, може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111   

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно надзиравани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.