Съобщение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери

 

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 05.10.2021 г., е взето решение за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер съгласно Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение.

Изпитът ще се проведе на 27.11.2021 г.

В срок до 20.10.2021 г. заинтересованите лица следва да подадат заявление за допускане до изпита съгласно утвърден образец, ведно с приложенията по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г., а именно: свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 303,  ал.  1,  т.  1  от  КЗ; нотариално заверено копие от диплома за висше образование, придобито в страната, съответно  легализиран превод на диплома за висше образование, придобито във висше училище извън Република България, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 303, ал. 2 от КЗ и декларация за обстоятелствата по чл. 303, ал. 1, т. 2 – 4 от КЗ, съгласно образец.

Заявленията могат да се подават всеки работен ден в деловодството на КФН или подписани с електронен подпис на имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg. За явяване на изпит се заплаща такса в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, на основание раздел I, точка VI, ред 15 във връзка с раздел IV, т. IV от Тарифа за таксите, събирани от КФН по Закона за Комисията за финансов надзор, по следната банкова сметка: IBAN:  BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD.

Тематичният обхват на изпита е публикуван на интернет страницата на КФН, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за застрахователни брокери”, където ще бъде оповестен списъкът на допуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с провеждането на този изпит.