СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПРАВОМЕРНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ОТ „ГЛОБАЛ МАРКЕТС” ООД

Комисия за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите, че дружеството „Глобал Маркетс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38 няма лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Лицензът на дружеството е отнет принудително от КФН с Решение № 651- ИП от 14.07.2014 г. за извършени от „Глобал Маркетс” ООД и неговия управител Йордан Моллов системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му. Констатираните от КФН системни нарушения включват извършване нанеправомерни действия с активи на клиенти, включително използване на парични средства на клиенти при сключването на сделки за собствена сметка на ИП.

Съгласно наличните в КФН данни, независимо от решението за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД, дружеството продължава да сключва договори с клиенти не само на територията на Република България, но и в други държави – членки на ЕС.

Във връзка с изложеното, инвеститорите следва да имат предвид, че:

– „Глобал Маркетс” ООД към настоящия момент не притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни дейности и услуги и е заличено от водените от комисията регистри;

– КФН не осъществява текущ надзор по отношение на дейността на дружеството като правомощията й към настоящия момент са свързани само с извършване на проверка, свързана с уреждането на отношенията с клиентите му, възникнали преди отнемане на лиценза на дружеството;

– предоставените на „Глобал Маркетс” ООД след отнемане на лиценза на дружеството финансови активи и парични средства от инвеститорите не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

– дейността на „Глобал Маркетс” ООД е свързана с повишен риск от злоупотреба с правата и интересите на инвеститорите.

Един от сайтовете, чрез който „Глобал Маркетс” ООД привлича клиенти, еhttp://www.globalmarkets.bg/.

Сигнали и жалби, свързани дейността на „Глобал Маркетс” ООД, подавайте на e-mail:delovodstvo@fsc.bg.

Допълнителна информация за „Глобал Маркетс” ООД може да бъде намерена на:http://www.fsc.bg/Saobshtenie-vav-vrazka-s-redica-porachkovi-publikacii-v-mediite-kasaeshti-Global-Markets-OOD-news-3826-bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПРАВОМЕРНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ОТ „ГЛОБАЛ МАРКЕТС” ООД

Комисия за финансов надзор обръща внимание на инвеститорите, че дружеството „Глобал Маркетс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38 няма лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Лицензът на дружеството е отнет принудително от КФН с Решение № 651- ИП от 14.07.2014 г. за извършени от „Глобал Маркетс” ООД и неговия управител Йордан Моллов системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му. Констатираните от КФН системни нарушения включват извършване нанеправомерни действия с активи на клиенти, включително използване на парични средства на клиенти при сключването на сделки за собствена сметка на ИП.

Съгласно наличните в КФН данни, независимо от решението за отнемане на лиценза на „Глобал Маркетс” ООД, дружеството продължава да сключва договори с клиенти не само на територията на Република България, но и в други държави – членки на ЕС.

Във връзка с изложеното, инвеститорите следва да имат предвид, че:

– „Глобал Маркетс” ООД към настоящия момент не притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни дейности и услуги и е заличено от водените от комисията регистри;

– КФН не осъществява текущ надзор по отношение на дейността на дружеството като правомощията й към настоящия момент са свързани само с извършване на проверка, свързана с уреждането на отношенията с клиентите му, възникнали преди отнемане на лиценза на дружеството;

– предоставените на „Глобал Маркетс” ООД след отнемане на лиценза на дружеството финансови активи и парични средства от инвеститорите не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

– дейността на „Глобал Маркетс” ООД е свързана с повишен риск от злоупотреба с правата и интересите на инвеститорите.

Един от сайтовете, чрез който „Глобал Маркетс” ООД привлича клиенти, еhttp://www.globalmarkets.bg/.

Сигнали и жалби, свързани дейността на „Глобал Маркетс” ООД, подавайте на e-mail:delovodstvo@fsc.bg.

Допълнителна информация за „Глобал Маркетс” ООД може да бъде намерена на:http://www.fsc.bg/Saobshtenie-vav-vrazka-s-redica-porachkovi-publikacii-v-mediite-kasaeshti-Global-Markets-OOD-news-3826-bg