Решения от заседание на КФН от 26 юни 2013 г.

На свое заседание от 26 юни 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Прие Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2013 г., която е публикувана в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Програма за нормативната дейност на КФН”.

2. Определи агенциите за кредитен рейтинг (съгласно чл. 75, ал. 2 от Кодекса за застраховането), с което приведе дейността си съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг. С регламента се определя създаването на общ подход по отношение на присъжданите кредитни рейтинги в Общността и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) регистрира и сертифицира агенциите за кредитен рейтинг, чиито рейтинги могат да бъдат използвани за регулаторни цели.

Списъкът на агенциите за кредитен рейтинг, който се актуализира постоянно, е публикуван на страницата на ESMA на адрес http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs.

С това решение КФН отменя своите решения № 248-АКР от 29.03.2006 г. и № 344-АКР от 17 май 2006 г. поради необходимост от заменяне на определените кредитни агенции.

3. Не издава забрана за публикуване на внесеното предложение от Димитър Луканов и Лукан Луканов за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Статус Инвест”, гр. София, на акции на „Арома козметикс”, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

4. Издава разрешение за преобразуване на инвестиционно дружество „Адванс Инвест” АД в договорен фонд „Адванс Инвест”, чрез промяна в правната му форма. Договорният фонд е организиран и управляван от управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” EАД.

5. Прие уведомлението на застрахователния брокер „Зенит – Брокерско застрахователно и презастрахователно дружество” ООД за намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.

6. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 441 – ОЗ от 20 юни 2013 г. на Комисията за финансов надзор.

 

Важна информация за застрахователните брокери

Напомняме ви, че съгласно чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ), застрахователните брокери представят в Комисията за финансов надзор (КФН) годишни и периодични справки и отчети по образец, утвърден със Заповед № 332/15.10.2012 г. От 01.01.2013 г. подаването на годишните и периодични отчет и справки става единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола.

Уведомяваме ви, че подаването на справките и отчет за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им”.

КФН уведомява, че австрийското дружество „Unterstützungskasse für Arbeitnehmerschutz und Vorsorge” няма право да извършва застрахователна дейност

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява всички заинтересовани лица, че на 18 юни 2013 г. е получена нотификация от компетентния орган на Австрия (Financial Market Authority) относно следното лице “Unterstützungskasse für Arbeitnehmerschutz und Vorsorge”, което няма право да извършва застрахователна дейност и дейност по застрахователно посредничество.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на “Unterstützungskasse für Arbeitnehmerschutz und Vorsorge” да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

КФН уведомява, че английският застраховател Tunbridge Wells Equitable Friendly Society Ltd прехвърля застрахователния си портфейл на Forester Life Ltd

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 12.04.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно получаване на разрешение за прехвърляне на застрахователния портфейл от Tunbridge Wells Equitable Friendly Society Ltd (прехвърлящи застрахователи) по всички видове застраховки на Forester Life Ltd (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Одобрени са биометрични таблици, използвани от ДПФ „Съгласие”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри актуализираните биометрични таблици за изчисляване на пожизнени пенсии, използвани в актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми от Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”.

Решение № 470-ДПФ може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”.

КФН отправя покана за обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Комисията за финансов надзор прие на 25 юни 2013 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането му.

Пълният текст на проекта, заедно с мотивите за приемането му и таблица  за съответствия на законопроекта с Директива 2011/61/ЕС, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации” на адрес: http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128.

Очакваме Вашите коментари по предложения за обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране до 10.07.2013 г., включително, на следните email адреси: raikova_i@fsc.bg;  delovodstvo@fsc.bg.

Решения от заседание на КФН от 24 юни 2013 г.

На свое заседание от 24 юни 2013 г. КФН взе следните решения:

1.Вписва договорен фонд „Капман Капитал”, ръководен от УД „Капман Асет Мениджмънт”, като емитент и вписва издадената от него емисия дялове в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Договореният фонд „Капман Капитал” е създаден в резултат на преобразуване на ИД „Капман Капитал” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Капман Капитал”.

2. Потвърждава коригиран проспект за допускане до търговия на облигации на „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 400 000 евро, разпределени в 2 400 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер на 3 месечен EURIBOR + 550 базисни точки, но не по-малко от 6,50% годишно; с дата на емитиране – 31.01.2013 г. и падеж – 31.01.2021 г.. Вписва посочената емисия във водения от КФН регистър.

Решения от заседание на КФН от 20 юни 2013 г.

На свое заседание от 20 юни  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „МАГ Пъблик Комюникейшънс” АД, за закупуване на акции на „Уеб Медиа Груп” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Елпром” АД, гр. Варна, за закупуване на акции на „Варна – плод” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството.

3. Вписва емисия акции, които ще бъдат издадени от „Корпоративна търговска банка” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 5 517 310 лв., разпределена в 551 731 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева., в резултат на увеличаване на капитала от 60 000 000 лв. на 65 517 310 лв.

4. Приема проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

5. Издава допълнителен лиценз на „Групама Застраховане” ЕАД за застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)” за рисковете: Всяка щета или загуба, нанесена на:

– Сухопътни моторни превозни средства

– Сухопътни безмоторни превозни средства

6. Приема „Отчет за дейността на управление „Застрахователен надзор”  за дейността на управлението, считано от 15.07.2010 – 15.06.2013

ESMA започва приемането на кандидатури за членство в Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува покана за изразяване на интерес за членство във връзка с изтичането на мандата на членовете на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите в края на 2013 година.

Групата на участниците е създадена, за да улесни консултациите със заинтересовани страни в области, свързани със задачите на ESMA. Тя следва да осигурява балансирано участие на участниците на финансовите пазари, на малките и средни предприятия, на академичните среди и на потребителите и други ползватели на финансови услуги на дребно. Тя осъществява взаимодействието с други потребителски групи в областта на финансовите услуги, създадени от Европейската комисията или съгласно законодателството на Съюза.

Краен срок за подаване на кандидатури – 22 юли 2013 г., 23:59 ч. CET.

Повече информация и всички необходими документи за участие в процедурата може да намерите на следния интернет адрес: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-seeks-new-members-its-Securities-Markets-Stakeholders-Group?t=326&o=home

Припомняме Ви, че Групите на участниците към EIOPA също приемат кандидатури за членство. Повече информация може да намерите тук: http://www.fsc.bg/EIOPA-prodaljava-priemaneto-na-kandidaturi-za-chlenstvo-v-Grupite-na-pazarnite-uchastnici-news-3564-bg

Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2013 г.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – април 2013 г., възлиза на 558 427 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 8,4 % на годишна база при спад от 4,2 % към края на април 2012 г.

 

Към края на април 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 460 156 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита ръст от 6,7 % (при спад от 5,3 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2012 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 73,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 6,7 % при спад от 6,4 % към края на април 2012 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 7,5 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 4 % към края на април 2012 г.

През периода януари – април 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 98 271 хил. лв. при 83 654 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 17,5 % при ръст от 1,4 % година по-рано.

Пазарният дял на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на април 2013 г., в сравнение с края на същия период на 2012 г.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 16,9 % при 5,8 % към края на април 2012 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на април 2013 г. На годишна база се отчита ръст на премийния приход по този вид застраховка от 39,2 % при спад от 50 % към края на април 2012 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – април 2013 г.  възлиза на 17 769 хил. лв., с което се отчита спад от 15,8 % спрямо същия период на 2012 г.

В сравнение с края на месец април 2012 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (33,5 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (23,7 %). Спрямо края на месец април 2012 г. ръст на премийния приход се наблюдава по пакетите „Стоматологични услуги” (с 15,3 %) и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” (с 3,3 %). Съвкупният пазарен дял на тези два пакета се изчислява на 6 %.

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 184 299 души при 181 233 души към края на април 2012 г.