Решения от заседание на КФН от 26 юни 2013 г.

На свое заседание от 26 юни 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Прие Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2013 г., която е публикувана в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Програма за нормативната дейност на КФН”.

2. Определи агенциите за кредитен рейтинг (съгласно чл. 75, ал. 2 от Кодекса за застраховането), с което приведе дейността си съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг. С регламента се определя създаването на общ подход по отношение на присъжданите кредитни рейтинги в Общността и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) регистрира и сертифицира агенциите за кредитен рейтинг, чиито рейтинги могат да бъдат използвани за регулаторни цели.

Списъкът на агенциите за кредитен рейтинг, който се актуализира постоянно, е публикуван на страницата на ESMA на адрес http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs.

С това решение КФН отменя своите решения № 248-АКР от 29.03.2006 г. и № 344-АКР от 17 май 2006 г. поради необходимост от заменяне на определените кредитни агенции.

3. Не издава забрана за публикуване на внесеното предложение от Димитър Луканов и Лукан Луканов за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Статус Инвест”, гр. София, на акции на „Арома козметикс”, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

4. Издава разрешение за преобразуване на инвестиционно дружество „Адванс Инвест” АД в договорен фонд „Адванс Инвест”, чрез промяна в правната му форма. Договорният фонд е организиран и управляван от управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” EАД.

5. Прие уведомлението на застрахователния брокер „Зенит – Брокерско застрахователно и презастрахователно дружество” ООД за намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.

6. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 441 – ОЗ от 20 юни 2013 г. на Комисията за финансов надзор.