Важна информация за застрахователните брокери

Напомняме на всички застрахователни брокери, че подаването на годишните отчет и справки за извършваното от тях застрахователно и презастрахователно посредничество за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., се осъществява единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола.

Предоставянето на шестмесечните отчет и справки трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им” – http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263.

Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще гененрира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Напомняме също така, че срокът за подаване на периодичните отчет и справки за първото шестмесечие на 2014 г. е 31.07.2014 г. Следва да се има предвид, че застрахователните посредници, заличени от регистъра на КФН през периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г., трябва да представят справка за извършваното от тях посредничество към датата на заличаване.

Важна информация за застрахователните брокери

Уведомяваме всички застрахователни брокери, че подаването на справките и отчетите за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. става единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола. Предоставянето на шестмесечните отчет и справки трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им”.

   Напомняме, че срокът за подаване на отчета и справките за първото шестмесечие на 2013 г. е  31. 07. 2013 г.

Важна информация за застрахователните брокери

Напомняме ви, че съгласно чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ), застрахователните брокери представят в Комисията за финансов надзор (КФН) годишни и периодични справки и отчети по образец, утвърден със Заповед № 332/15.10.2012 г. От 01.01.2013 г. подаването на годишните и периодични отчет и справки става единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола.

Уведомяваме ви, че подаването на справките и отчет за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им”.