ESMA стартира публични консултации по Насоките за правоприлагане на финансовата информация, публикувана от публични предприятия в ЕС

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) откри публична консултация по проект на „Насоки за правоприлагане на финансовата информация” (Насоките) с публикуването му на сайта на институцията на 19 юли 2013 г.

Документът консолидира предишни два стандарта на CESR – Стандарт 1 за надзор на финансова информация и Стандарт 2 за координиране на дейностите по правоприлагането на изискванията за финансова информация.

Целта на Насоките е да се установят принципите, които трябва да бъдат следвани в процеса на правоприлагане и да се насърчи сближаването на съществуващите надзорни практики в тази област сред националните компетентни органи в ЕС. По този начин ще се гарантира стриктното представяне и оповестяване на финансова информация в ЕС.

В Насоките е предвидено ESMA да координира дейността на националните компетентни органи с цел да се осигури последователно прилагане на международните стандарти за финансови отчети (МСФО) в рамките на ЕС. Този процес включва: координиран преглед на определени счетоводни въпроси (обичайно преди вземането на решения на национално ниво), определяне на общи приоритети за правоприлагане в ЕС, разработване на общи позиции и становища до Съвета по международни счетоводни стандарти и Комитета по разяснения на МСФО и др.

Компетентните органи ще трябва да декларират дали ще спазват предложените от ESMA Насоки. Те следва да се съобразят с тях чрез включването им в действащите надзорни практики. Компетентните органи, които няма да прилагат Насоките, трябва да уведомят ESMA за причините за това в срок от два месеца, считано от датата на публикуването им.

Крайният срок за получаване на становищата по публичната консултация е 15 октомври 2013 г.

Окончателният текст на Насоките ще бъде публикуван от ESMA през 2014 г. и те ще влязат в сила един месец след публикуването им.

Пълният текст на прессъобщението и на публичната консултация (на английски език) могат да бъдат намерени на интернет страницата на ESMA на следните адреси:
http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-consults-accounting-enforcement-guidelines
http://www.esma.europa.eu/consultation/Guidelines-enforcement-financial-information