Решения от заседание на КФН от 25 юли 2013 г.

На свое заседание от 25 юли  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Издава разрешение за преобразуване на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД, чрез вливането му в „Дженерали Застраховане” АД.

2. Издава лиценз на „Здравноосигурителна компания Надежда” АД за извършване на застраховане по:

  • Застраховка „Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за следните рискове:

–          Фиксирани парични суми;

–          Обезщетения;

–          Комбинация от горните две;

–          Обезщетения на пътници.

  • Застраховка „Заболяване” за следните рискове:

–          Фиксирани парични суми;

–          Обезщетения;

–          Комбинация от горните две.