СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срок за представяне на становища, бележки и предложения – 15  юли 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срок за представяне на становища, бележки и предложения – 15  юли 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срок за представяне на становища, бележки и предложения – 15  юли 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срок за представяне на становища, бележки и предложения – 15  юли 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи. Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/
Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 30 март 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Наредба за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи. Проектът на наредба и мотивите към него са публикувани за обществено обсъждане на следния интернет адрес http://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/. Срокът за представяне на становища, бележки и предложения е 30 март 2016 г.

Съобщение на КФН

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”, с решение на председателя на Комисията за финансов надзор от 14.12.2015г. за изпълнител на поръчката е определено Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”.

Съобщение на КФН

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”, с решение на председателя на Комисията за финансов надзор от 14.12.2015г. за изпълнител на поръчката е определено Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”.

Съобщение на КФН

Днес, 4 декември 2015 г., 11 часа, в Комисията за финансов надзор, се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”. На заседанието, в присъствието на упълномощен представител на участника Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”, публично и открито беше отворен плик № 3 от представената оферта. Ценовото предложение, направено от участника, е в размер на 1 359 302 лв. без ДДС. Комисията за провеждане на процедурата продължава своята работа по реда на Закона за обществените поръчки.

Съобщение на КФН

Днес, 4 декември 2015 г., 11 часа, в Комисията за финансов надзор, се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”. На заседанието, в присъствието на упълномощен представител на участника Обединение „Регионален Консорциум Ърнст & Янг”, публично и открито беше отворен плик № 3 от представената оферта. Ценовото предложение, направено от участника, е в размер на 1 359 302 лв. без ДДС. Комисията за провеждане на процедурата продължава своята работа по реда на Закона за обществените поръчки.

Съобщение на КФН

Пълният текст на Указанията относно прилагането и тълкуването на чл. 86, чл. 201 и чл. 214 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране може да бъде намерен на страницата на КФН на следния адрес: http://www.fsc.bg/Kapitalov-pazar-bg-258

 

Съобщение на КФН

На основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 118, ал. 1, т. и 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), както и на основание чл. 121 ЗПФИ във връзка с чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, е издадено решение № 596–ФБ от 25.06.2014 г., с което „БФБ – София” АД, гр. София, е задължена незабавно да предприеме необходимите действия, в резултат на които, считано от 26.06.2014 г. до 21.07.2014 г. включително, да бъде спряна търговията с емисия финансови инструменти ISIN BG1100129052, емитирана от „Корпоративна Търговска Банка” АД, борсов код 6C9. На основание чл. 120 ЗПФИ решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

Съобщение на КФН

По повод решението на Управителния съвет на Българска народна банка от 20.06.2014 г., с което „Корпоративна търговска банка” АД бе поставена под специален надзор съгласно закона за кредитните институции, Комисията за финансов надзор съобщава, че е издадена принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса София” АД за спиране от търговия на акциите на „Корпоративна търговска банка” АД за срок от 23.06.2014 г. до 25.06.2014 г. включително.

Мярката се налага с цел защита на инвеститорите, успокояване и стабилизиране на пазара.

Използваме случая да заявим, че няма финансови и икономически причини за негативни очаквания за развитието на българския капиталов пазар.