Решения от заседание на КФН на 18 юни 2014 г.

На заседанието си на 18 юни 2014 г. КФН реши:

  1. Вписва последваща емисия акции, издадена от „M+C Хидравлик” АД, гр. Казанлък, в размер на 26 036 800 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. всяка, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197 от Търговския закон в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
  2. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Фючърс Кепитал” АД.
  3. Одобрява промените в устава на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, приети на общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05.06.2014 г.
  4. Да изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава за намерението на застрахователен брокер „Си Ай Би” ООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Унгария.
  5. Приема на второ четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява (Наредба № 31)
  6. Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Светлана Маркова.