Одобрени са биометрични таблици, използвани от ДПФ „Съгласие”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри актуализираните биометрични таблици за изчисляване на пожизнени пенсии, използвани в актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми от Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”.

Решение № 470-ДПФ може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”.