Решения от заседание на КФН от 24 юни 2013 г.

На свое заседание от 24 юни 2013 г. КФН взе следните решения:

1.Вписва договорен фонд „Капман Капитал”, ръководен от УД „Капман Асет Мениджмънт”, като емитент и вписва издадената от него емисия дялове в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Договореният фонд „Капман Капитал” е създаден в резултат на преобразуване на ИД „Капман Капитал” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Капман Капитал”.

2. Потвърждава коригиран проспект за допускане до търговия на облигации на „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 2 400 000 евро, разпределени в 2 400 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер на 3 месечен EURIBOR + 550 базисни точки, но не по-малко от 6,50% годишно; с дата на емитиране – 31.01.2013 г. и падеж – 31.01.2021 г.. Вписва посочената емисия във водения от КФН регистър.