Решения от заседание на КФН от 20 юни 2013 г.

На свое заседание от 20 юни  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „МАГ Пъблик Комюникейшънс” АД, за закупуване на акции на „Уеб Медиа Груп” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Елпром” АД, гр. Варна, за закупуване на акции на „Варна – плод” АД, гр. Варна от останалите акционери на дружеството.

3. Вписва емисия акции, които ще бъдат издадени от „Корпоративна търговска банка” АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 5 517 310 лв., разпределена в 551 731 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева., в резултат на увеличаване на капитала от 60 000 000 лв. на 65 517 310 лв.

4. Приема проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

5. Издава допълнителен лиценз на „Групама Застраховане” ЕАД за застраховка „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)” за рисковете: Всяка щета или загуба, нанесена на:

– Сухопътни моторни превозни средства

– Сухопътни безмоторни превозни средства

6. Приема „Отчет за дейността на управление „Застрахователен надзор”  за дейността на управлението, считано от 15.07.2010 – 15.06.2013