Решения от заседание на КФН от 4 юли 2013 г.

На свое заседание от 4 юли  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Елана Агрокредит” АД. Емисията е в размер на 15 000 000  броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) и дружеството като емитент регистъра.

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации,  издадени от Формопласт” АД, гр. Кърджали. Емисията е в размер на 5 000 000 лева, разпределени в 5 000  броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка. КФН вписва посочената емисия облигации в регистъра.

3. Отказва да издаде лиценз на УД „АЛФА” АД да извършва дейност, като управляващо дружество.

4. Вписва емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат  на увеличение на капитала на „Лавена” АД, гр. Шумен от 200 000 лв. на 266 652 лв. Емисията е в размер на 66 652 лв., разпределена в 66 652 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв.

5. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на Здравноосигурителна компания „Съгласие здраве” АД в Здравноосигурителен фонд „Хипократ” АД.

6. Издава допълнителен лиценз на „Граве България Животозастраховане” ЕАД за застраховка “Заболяване” за следните рискове:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– комбинация от горните две.

7. Прие Обзор на икономическата активност в България към края на първо тримесечие на 2013 г.

8. Прекратява производство за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант от Жан-Люк Мартинез.